Safety and Environment

ความปลอดภัย

เพื่อให้มั่นใจได้ว่าพนักงานของเราทุกคนมีสุขภาพแข็งแรง มีสุขอนามัยที่ดี และทำงานอยู่ในสภาพแวดล้อมที่ปลอดภัยจากอุบัติเหตุ อันจะเป็นพื้นฐานสำคัญที่จะนำไปสู่ความรู้สึกมั่นคง ปลอดภัย รวมทั้งขวัญและกำลังใจที่ดีในการทำงาน เราจึงใส่ใจอย่างยิ่งที่จะดูแลตรวจสอบทุกกระบวนการทำงานและพื้นที่ทำงานให้ปราศจากความเสี่ยง หรือมีความเสี่ยงที่จะก่อให้เกิดอุบัติเหตุหรือผลกระทบต่อสุขภาพอนามัยของพนักงานให้น้อยที่สุด เรามีการฝึกอบรมและให้ความรู้แก่พนักงานเกี่ยวกับการปฏิบัติตนให้ปลอดภัยจากอุบัติเหตุ ทั้งขณะปฏิบัติงานและนอกเวลาทำงาน จัดให้มีการตรวจสุขภาพเป็นประจำทุกปี ปรับปรุงและพัฒนาการดำเนินการทั้งหมดให้เป็นมาตรฐานและสอดคล้องกับกฎหมายและข้อกำหนดที่เกี่ยวข้อง ผ่านการสื่อสารไปยังผู้บริหาร พนักงาน และผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายให้มีความเข้าใจ มีส่วนร่วม และสามารถนำไปปฏิบัติได้จริงอย่างมีประสิทธิภาพ

สิ่งแวดล้อม

สิ่งแวดล้อมเป็นเรื่องที่มีความสำคัญ ไม่เฉพาะกับพวกเราทุกคนในปัจจุบัน แต่หมายรวมถึงลูกหลานในอนาคต ที่ควรมีสิทธิ์ที่จะอยู่ในสิ่งแวดล้อมที่ดีด้วยเช่นกัน ด้วยความตระหนักถึงความรับผิดชอบนี้ เราจึงมีมาตรการป้องกัน ควบคุม ตรวจสอบ และการดำเนินการอย่างเข้มงวด ที่จะปฏิบัติให้สอดคล้องกับกฎหมายและระเบียบข้อบังคับ และจะไม่กระทำการใดๆ ที่เป็นการทำลายสิ่งแวดล้อมในชุมชนที่เราดำเนินธุรกิจ สังคม ประเทศชาติ รวมทั้งโลกใบนี้ที่เราอาศัยอยู่ร่วมกัน

เราไม่เคยหยุดยั้งที่จะพัฒนากระบวนการทำงาน และการนำเทคโนโลยีที่ทันสมัยและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมมาใช้ เราส่งเสริมการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติที่ยั่งยืน โดยพยายามใช้ทรัพยากรและพลังงานที่ใช้แล้วหมดไปให้น้อยที่สุด ขณะเดียวกับก็เพิ่มการนำกลับมาใช้ใหม่ เพื่อลดปริมาณการใช้ทรัพยากรโดยรวม และสิ่งที่สำคัญที่สุดก็คือ การปลูกจิตสำนึกของพนักงานทุกคนให้ตระหนักถึงความรับผิดชอบ ต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม

จากความพยายามอันไม่หยุดนิ่งทำให้บริษัทฯ ได้รับการรับรองมาตรฐานการจัดการด้านสิ่งแวดล้อม และได้รับรางวัลจากหลายสถาบันด้วยกัน อาทิ

  • มาตรฐานระบบบริหารสิ่งแวดล้อม ISO14001 : โรงงานพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการและโรงงานนครหลวง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
  • โครงการธรรมาภิบาลสิ่งแวดล้อม กระทรวงอุตสาหกรรม : โรงงานนครหลวง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
  • อุตสาหกรรมสีเขียว ระดับที่ 2 : โรงงานนครหลวง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
  • อุตสาหกรรมสีเขียว ระดับที่ 3 : โรงงานพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ
ส่งเรื่องร้องเรียน