สมัครงาน ข้อมูลนักลงทุน วารสารเพื่อนแท้
Home
 
 • สรุปภาพรวม บมจ. ไทยเซ็นทรัลเคมี/หลักทรัพย์
 • รายงานประจำปี
 •  

  ข่าวแจ้งตลาดหลักทรัพย์

   
  bullet 21/11/2559 - งบการเงินไตรมาสที่ 3/2559
  bullet 21/11/2559 - สรุปผลการดำเนินงานของบจ.และรวมของบริษัทย่อย ไตรมาสที่ 3 (F45-3)
  bullet 21/11/2559 - คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 3 สิ้นสุดวันที่ 30 ก.ย. 2559
  bullet 14/09/2559 - การจัดตั้งบริษัทย่อย
   
  bullet 22/08/2559 - งบการเงินไตรมาสที่ 2/2559
  bullet 22/08/2559 - สรุปผลการดำเนินงานของบจ.และรวมของบริษัทย่อย ไตรมาสที่ 2 (F45-3)
  bullet 22/08/2559 - คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 2 สิ้นสุดวันที่ 30 มิ.ย. 2559
   
  bullet 18/05/2559 - งบการเงินไตรมาสที่ 1/2559
  bullet 18/05/2559 - สรุปผลการดำเนินงานของบจ.และรวมของบริษัทย่อย ไตรมาสที่ 1 (F45-3)
  bullet 18/05/2559 - คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 1 สิ้นสุดวันที่ 31 มี.ค. 2559
   
  bullet 08/04/2559 - แบบแจ้งรายชื่อและขอบเขตการดำเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบ
  bullet 08/04/2559 - แจ้งมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ครั้งที่ 44
   
  bullet 07/03/2559 - งบการเงินรายปี 2558
  bullet 07/03/2559 - การจ่ายเงินปันผลและกำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ครั้งที่ 44
  bullet 07/03/2559 - สรุปผลการดำเนินงานของ บจ. และ รวมของบริษัทย่อยประจำปี (F45-3)
  bullet 07/03/2559 - คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558
   

  การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ครั้งที่ 44

   
  bullet การเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นส่งคำถาม เสนอวาระการประชุมและเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการเลือกตั้งตำแหน่งกรรมการล่วงหน้า ก่อนการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ครั้งที่ 44

   

   
  bullet

  หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559 ครั้งที่ 44

   
  สิ่งที่ส่งมาด้วย :
  bullet สำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 43
  bullet รายงานประจำปี ซึ่งประกอบด้วยผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2558 และรายงานประจำปีของ คณะกรรมการ
  bullet สำเนางบการเงินของบริษัท สำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสิด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558
  bullet รายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ
  bullet เอกสารหรือหลักฐานแสดงความเป็นผู้ถือหุ้นหรือผู้แทนของผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุม
  bullet ข้อบังคับของบริษัทเกี่ยวกับการประชุมผู้ถือหุ้นและการออกเสียงลงคะแนน
  bullet รายละเอียดคุณสมบัติผู้ได้รับการเสนอชื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท
  bullet แผนที่สถานที่ประชุม
  bullet หนังสือมอบฉันทะ ก
  bullet หนังสือมอบฉันทะ ข
  bullet หนังสือมอบฉันทะ ค


   

  ติดต่อหน่วยงานลงทุนสัมพันธ์ โทรศัพท์ (02) 639-8888 ต่อ 1412