สารจากประธานกรรมการ

ปี 2561 ที่ผ่านมานับเป็นปีที่มีความท้าทายต่อบริษัทเป็นอย่างมาก ด้วยเหตุที่ว่าบริษัทต้องดำเนินกิจการภายใต้ปัจจัยต่างๆ ที่ส่งผลกระทบต่อผลการดำเนินการของบริษัทในแง่ลบอย่างต่อเนื่อง ได้แก่ ราคาพืชผลทางการเกษตรที่สำคัญ เช่น ยางพารา ปาล์มน้ำมัน และอ้อย มีราคายังคงลดลงมาก ทำให้กำลังซื้อของเกษตรกรยังไม่ฟื้นตัวต่อไป ในขณะเดียวกัน ราคาวัตถุดิบก็ปรับตัวสูงขึ้นมาก ทำให้เกษตรกรไม่สามารถจัดหาปุ๋ยที่มีคุณภาพสูงมาใช้ในการเพาะปลูกได้

ภายใต้สถานการณ์ที่ยากลำบากข้างต้น บริษัทต้องปรับแผนกลยุทธ์การดำเนินธุรกิจเพื่อรับมือกับความต้องการใช้ปุ๋ยที่ลดลง ประการแรก บริษัทได้พัฒนาปุ๋ยสูตรใหม่โดยมุ่งเป้าหมายไปยังเกษตรกรชาวสวนผลไม้เนื่องจากผลไม้ยังคงเป็นสินค้าที่ราคาสูง ประการต่อมา บริษัทได้มุ่งขยายตลาดการส่งออกโดยเฉพาะตลาดประเทศเมียนมาร์ซึ่งมีความต้องการใช้ปุ๋ยสูงและมีโอกาสในการเติบโตของธุรกิจที่สูงเมื่อเทียบกับประเทศในแถบเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ด้วยกัน ในปีที่ผ่านมา บริษัท ทีซีซีซี เมียนมาร์ จำกัด (“TCCCM”) ซึ่งเป็นบริษัทย่อยที่ถือหุ้นโดยบริษัททั้งหมด ได้เริ่มเปิดดำเนินกิจการทางพาณิชย์เพื่อรองรับความต้องการใช้ปุ๋ยในประเทศเมียนมาร์ TCCCM ประกอบธุรกิจบรรจุปุ๋ยเพื่อจัดจำหน่ายในประเทศเมียนมาร์โดยมีโรงงานตั้งอยู่ ณ เขตเศรษฐกิจพิเศษติลาวา นอกจากนี้ บริษัทได้ขยายตลาดไปยังประเทศเพื่อนบ้านอื่นๆ เช่นประเทศกัมพูชาและประเทศลาวด้วย ประการสุดท้าย บริษัทได้เริ่มปรับเปลี่ยนแนวทางการดำเนินกิจการให้สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ใหม่ของบริษัทที่ว่า “ที่หนึ่งในใจเกษตรกร” โดยมีพันธกิจ 3 ประการด้วยกันคือ มุ่งมั่นสร้างคุณค่า พัฒนาคนของเรา เอาใจใส่ต่อสังคมซึ่งผลิตภัณฑ์ใหม่ของบริษัทที่กล่าวข้างต้นก็เป็นผลมาจากการดำเนินการให้สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ใหม่นั่นเอง นอกจากนี้ บริษัทได้จัดกิจกรรมเพื่อกระตุ้นให้พนักงานได้เข้าใจความหมายของวิสัยทัศน์ใหม่และสามารถทำงานร่วมกันไปในทิศทางเดียวกันเพื่อที่บริษัทจะสามารถสร้างวัฒนธรรมองค์กรให้แข็งแกร่งขึ้น

แม้ว่าบริษัทจะได้ฝ่าฟันสถานการณ์ที่ยากลำบากด้วยการดำเนินกลยุทธ์ต่างๆที่ได้กล่าวมา ทว่ายอดขายของบริษัทยังคงลดลงอยู่ที่ 10,322 ล้านบาท หรือลดลงร้อยละ 11 และกำไรส่วนที่เป็นของบริษัทใหญ่อยู่ที่ 1,331 ล้านบาทหรือลดลงร้อยละ 31 เมื่อเทียบกับปี 2560

ในปี 2562 เมื่อพิจารณาภาพรวมภาคการเกษตรแล้ว สถานการณ์ทางธุรกิจจะยังคงมีความยากลำบากต่อไป อย่างไรก็ดี บริษัทมุ่งมั่นที่จะดำเนินธุรกิจอย่างสุดความสามารถตามแนวทางวิสัยทัศน์ใหม่ของบริษัทเพื่อให้มีผลประกอบการที่ดี บริษัทขอให้ท่านผู้ถือหุ้น รวมถึงผู้มีส่วนได้เสียอื่นๆ สนับสนุนการดำเนินงานของบริษัทต่อไป เพื่อให้บริษัทสามารถเป็นที่หนึ่งในใจเกษตรกรได้ตามเป้าหมายที่ตั้งไว้