ข่าวและกิจกรรมความรับผิดชอบต่อสังคม

บมจ.ไทยเซ็นทรัลเคมีฯ สานต่อโครงการสวนสวยกินได้ มอบแปลงสาธิตและปัจจัยการเกษตร เพื่อส่งเสริมความรู้ด้านการเกษตร และการใช้ปุ๋ยเคมีอย่างถูกวิธีบริษัท ไทยเซ็นทรัลเคมี จำกัด (มหาชน) สานต่อโครงการสวนสวยกินได้ติดต่อกันเป็นปีที่ 2 โดยในปีนี้ บริษัทฯได้มอบมอบแปลงสาธิตและปัจจัยการเกษตรให้แก่โรงเรียนบ้านกระบกเตี้ย จังหวัดฉะเชิงเทรา และโรงเรียนวัดบ้านดาบ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ภายในงานมีการจัดกิจกรรมมอบความรู้ด้านการเกษตร และการใช้ปุ๋ยเคมีอย่างถูกวิธีทั้งภาคทฤษฏีและปฏิบัติ ซึ่งเน้นให้เด็กนักเรียนเข้าใจง่าย สามารถลงมือทำได้จริง โดยบริษัทฯคาดหวังว่านักเรียนจะมีความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับการเกษตรและสามารถนำความรู้ที่ได้นำไปประยุกต์ใช้ นอกจากนี้ผลผลิตที่ได้ยังสามารถช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายในโครงการอาหารกลางวันแก่เด็กนักเรียน และผลผลิตบางส่วน ยังสามารถนำไปจัดจำหน่ายเพื่อเป็นรายได้เสริมได้อีกด้วย