ข่าวและกิจกรรมความรับผิดชอบต่อสังคม

บมจ.ไทยเซ็นทรัลเคมี จับมือคณะเกษตรศาสตร์ ม.เชียงใหม่ จัดอบรม “จุดเปลี่ยนไม้ผลไทย สู่ยุคไม้ผลคุณภาพ ตลาดโลก”

นาย วัชระ ปิงสุทธิวงศ์ (กลาง) เจ้าหน้าที่บริหารและผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ และ นายสุภัค เหล่าดี (ที่ 2 จากขวา) ผู้จัดการทั่วไปสายงานการตลาดวิจัยและพัฒนา พร้อมทีมงานจาก บริษัท ไทยเซ็นทรัลเคมี จำกัด มหาชน จับมือร่วมกับศูนย์บริการวิชาการ และถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดโครงการอบรมเกษตรกรเรื่อง “จุดเปลี่ยนไม้ผลไทย สู่ยุคไม้ผลคุณภาพ ตลาดโลก” ให้แก่เกษตรกรผู้ปลูกไม้ผลในเขตจังหวัดเชียงใหม่และจังหวัดใกล้เคียง ณ โรงแรม อิมพีเรียลแม่ปิง จังหวัดเชียงใหม่ โดยมุ่งเน้นการสร้างความรู้ ความเข้าใจที่ถูกต้องตามหลักวิชาการ และการใช้ปุ๋ยเคมีอย่างถูกวิธี รวมทั้งการเลือกใช้เมล็ดพันธุ์ดี มีความต้านทานโรคและแมลง เพื่อเพิ่มผลผลิตและคุณภาพเพื่อให้ตรงกับความต้องการของตลาดภายในประเทศและต่างประเทศ