ข้อมูลสำคัญทางการเงิน

รายได้รวม

กำไรเบ็ดเสร็จรวมส่วนที่เป็นของบริษัทใหญ่

สินทรัพย์รวม

จุดสำคัญทางการเงินของ บริษัท ไทยเซ็นทรัลเคมี จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

หน่วย: 1,000 บาท

2558 2559 2560
รายได้จากการขายและบริการ 12,601,034 12,281,560 11,539,822
รายได้รวม 12,875,015 12,680,038 11,653,011
กำไร(ขาดทุน) ขั้นต้น 2,201,250 3,169,977 2,999,992
กำไร (ขาดทุน) สุทธิ 1,391,112 2,316,047 1,947,123
กำไรสุทธิส่วนที่เป็นของบริษัทใหญ่ 1,364,793 2,305,515 1,932,399
กำไรเบ็ดเสร็จรวม 1,393,285 2,317,466 1,906,220
กำไรเบ็ดเสร็จรวมส่วนที่เป็นของบริษัทใหญ่ 1,367,024 2,306,916 1,891,726
กำไร (ขาดทุน) ต่อหุ้น (บาท) 2.33 3.94 3.30
เงินปันผลต่อหุ้น (บาท) * 2.30 1.50 3.20
สินทรัพย์รวม 9,600,722 11,307,790 11,197,972
หนี้สินรวม 1,294,717 1,571,802 1,437,262
ส่วนของผู้ถือหุ้น 8,306,005 9,735,988 9,760,710
ส่วนของบริษัทใหญ่ 8,221,753 9,651,598 9,672,239
มูลค่าหุ้น (บาท) 3.00 3.00 3.00
จำนวนหุ้น (พันหุ้น) 584,714 584,714 584,714
มูลค่าตามบัญชีต่อหุ้น (บาท)   16.51 16.54

หมายเหตุ:

* เงินปันผลต่อหุ้นจ่ายจากผลประกอบการในปีที่ผ่านมา