ข้อมูลสำคัญทางการเงิน

รายได้รวม

กำไรเบ็ดเสร็จรวมส่วนที่เป็นของบริษัทใหญ่

สินทรัพย์รวม

จุดสำคัญทางการเงินของ บริษัท ไทยเซ็นทรัลเคมี จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

หน่วย: 1,000 บาท

2559 2560 2561
รายได้จากการขายและบริการ 12,281,560 11,539,822 10,322,057
รายได้รวม 12,680,038 11,653,011 10,457,475
กำไร(ขาดทุน) ขั้นต้น 3,169,977 2,999,992 2,285,708
กำไร (ขาดทุน) สุทธิ 2,316,047 1,947,123 1,349,544
กำไรสุทธิส่วนที่เป็นของบริษัทใหญ่ 2,305,515 1,932,399 1,331,139
กำไรเบ็ดเสร็จรวม 2,317,466 1,906,220 1,348,311
กำไรเบ็ดเสร็จรวมส่วนที่เป็นของบริษัทใหญ่ 2,306,916 1,891,726 1,330,185
กำไร (ขาดทุน) ต่อหุ้น (บาท) 3.94 3.30 2.28
เงินปันผลต่อหุ้น (บาท) * 1.50 3.20 2.00
สินทรัพย์รวม 11,307,790 11,197,972 11,127,353
หนี้สินรวม 1,571,802 1,437,262 1,200,623
ส่วนของผู้ถือหุ้น 9,735,988 9,760,710 9,926,730
ส่วนของบริษัทใหญ่ 9,651,598 9,672,239 9,832,996
มูลค่าหุ้น (บาท) 3.00 3.00 3.00
จำนวนหุ้น (พันหุ้น) 584,714 584,714 584,714
มูลค่าตามบัญชีต่อหุ้น (บาท) 16.51 16.54 16.82

หมายเหตุ:

* เงินปันผลต่อหุ้นจ่ายจากผลประกอบการในปีที่ผ่านมา