ข่าว

บริษัท ไทยเซ็นทรัลเคมีฯ จัดงานประชุมสามัญประจำปี 2562

บริษัท ไทยเซ็นทรัลเคมี จำกัด (มหาชน) ผู้นำด้านการผลิตและจำหน่ายปุ๋ยเอ็นพีเค คอมปาวด์ ที่มีคุณภาพสูงและเป็นที่นิยมของเกษตรกรในประเทศไทยภายใต้เครื่องหมายการค้า หัววัว-คันไถ ตราเด็กน้อย และตราสิงห์ มานานกว่า 40 ปี ได้จัดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 ครั้งที่ 47 โดยมีนายเคียวซูเกะ ซาซากิ ประธานกรรมการ (ที่ 3 จากซ้าย) เป็นประธานในที่ประชุม พร้อมด้วยคณะกรรมการ ผู้บริหาร และผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมโดยพร้อมเพรียงกัน ณ ห้อง Banyan Ballroom ชั้น 10 โรงแรม บันยันทรี กรุงเทพฯ

จากผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 ที่ผ่านมา บริษัทมีกำไรเบ็ดเสร็จรวมสำหรับปี 2561 จำนวน 1,412.8 ล้านบาท โดยที่ประชุมพิจารณาอนุมัติจ่ายเงินปันผลแก่ผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ในอัตราหุ้นละ 1.50 บาท รวมเป็นจำนวนเงินปันผลทั้งสิ้น 877.1 ล้านบาท ซึ่งในปีนี้บริษัทมีแผนในการเร่งการสร้างการรับรู้ในตราสินค้าให้เป็นที่จดจำในตลาดประเทศเมียนมาร์ และกำหนดกลยุทธ์ต่างๆเพื่อส่งเสริมการขายให้สามารถแข่งขันในตลาดปุ๋ยเคมีได้