ข่าว

บริษัท ไทยเซ็นทรัลเคมีฯ จัดงานประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564

บริษัท ไทยเซ็นทรัลเคมี จำกัด (มหาชน) (TCCC) บริษัทฯผู้ผลิตและจำหน่ายปุ๋ยเคมีรายใหญ่ในประเทศไทย ภายใต้ตราสินค้าหัววัว-คันไถ ตราสิงห์ ตราเด็กน้อย และตราทีซีซีซี ได้จัดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 ครั้งที่ 49 โดยมีนายโยชิฮิโระ ทามูระ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ (คนกลาง) เป็นประธานในที่ประชุม พร้อมด้วยคณะกรรมการ ผู้บริหาร และผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมโดยพร้อมเพรียงกัน ณ ห้อง Banyan Ballroom ชั้น 10 โรงแรม บันยันทรี กรุงเทพฯ ภายใต้มาตรการเรื่องความปลอดภัยและการป้องกันการแพร่ระบาดของโควิด 19 อย่างเคร่งครัด ในปีนี้นายโยชิฮิโระ ทามูระ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ ได้พ้นวาระ โดยมติที่ประชุมได้ทำการแต่งตั้งนายทาคาฮิโระ ยามาชิตะ ขึ้นดำรงตำแหน่งแทน

ถึงแม้ว่าสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด19 ส่งผลกระทบต่อกิจกรรมทางการตลาด บริษัทได้ทำการปรับกลยุทธ์ในด้านการตลาดโดยเพิ่มกิจกรรมบนช่องทางออนไลน์ และใช้ระบบการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ ทำให้ผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 มีกำไรสุทธิตามงบการเงินเฉพาะกิจการจำนวน 1,527.6 ล้านบาท โดยที่ประชุมพิจารณาอนุมัติจ่ายเงินปันผลแก่ผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ในอัตราหุ้นละ 1.80 บาท รวมเป็นจำนวนเงินปันผลทั้งสิ้น 1,052.5 ล้านบาท ซึ่งบริษัทฯมีความมุ่งมั่นในการพัฒนาสินค้าและการบริการอย่างต่อเนื่อง และต้องการสนับสนุนการเติบโตอย่างยั่งยืนของเกษตรกรในฐานะพันธมิตร เพื่อมุ่งสู่การเป็นที่หนึ่งในใจเกษตรกรได้ในอนาคต