ปุ๋ยมันสำปะหลัง

16-12-8
18-12-6
25-7-7
15-15-15 พรีเมี่ยม
12-9-21
15-7-18
20-8-20
21-7-18
12-10-18 พรีเมี่ยม
16-8-8
16-8-8
16-12-8
18-12-6
สูตร อัตรา ระยะที่ใส่

16-8-8, 16-12-8, 18-12-6, 25-7-7

30-40 กก./ไร่

ครั้งที่ 1 ใส่รองพื้นแล้วกลบดินก่อนวางท่อนมัน หรือหลังปลูก 1 เดือน

12-9-21, 15-7-18, 20-8-20, 21-7-18, 12-10-18 พรีเมี่ยม, 15-15-15 พรีเมี่ยม

30-50 กก./ไร่

ครั้งที่ 2 ใส่หลังปลูก 2-3 เดือน

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

ข้อมูลเอกสาร