ปุ๋ยไม้ดอกไม้ประดับ

15-15-15 พรีเมียม
16-16-16
12-24-12
8-24-24
8-24-24
สูตร อัตรา ระยะที่ใส่

15-15-15 พรีเมียม, 16-16-16

20-40 กก./ไร่

ครั้ง1 ใส่หลังปลูก 15 วัน

12-24-12, 15-15-15  พรีเมียม ,16-16-16, 8-24-24

20-40 กก./ไร่

ครั้ง 2 ใส่เมื่อติดดอก

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม