ปุ๋ยข้าวโพด

16-8-8
16-12-8
16-20-0
18-12-6
25-7-7
16-8-8
16-12-8
16-16-8
18-12-6
สูตร อัตรา ระยะที่ใส่

ดินเหนียว
16-8-8, 16-12-8, 16-20-0, 25-7-7

ดินทราย
16-8-8, 16-16-8, 18-12-6, 25-7-7

30-40 กก./ไร่

ครั้งที่ 1  ใส่หลังพืชงอก 5-7 วัน หรือใส่รองพื้นก่อนปลูก

ครั้งที่ 2  ใส่หลังจากใส่ครั้งแรก 30-45 วัน

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

ข้อมูลเอกสาร