ปุ๋ยยางพารา

16-8-4
25-7-7
14-4-9
18-4-5
20-8-20
15-7-18
21-7-18
สูตร อัตรา ระยะที่ใส่

16-8-4, 25-7-7

0.2-0.4 กก./ต้น/ปี

ต่ำกว่า 3.5 ปี

14-4-9, 18-4-5, 20-8-20

0.6-0.8 กก./ต้น/ปี

3.5-7 ปี

15-7-18,  21-7-14, 21-7-18

1-1.5 กก./ต้น/ปี

7 ปีขึ้นไป หรือหลังเปิดกรีด

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

ข้อมูลเอกสาร