ปุ๋ยข้าว

16-8-8
16-12-8
16-20-0
18-12-6
25-7-7
16-12-8
16-16-8
สูตร อัตรา ระยะที่ใส่

ดินเหนียว
16-8-8, 16-12-8, 16-20-0, 25-7-7

ดินทราย
16-8-8, 16-16-8, 18-12-6, 25-7-7

25-40 กก./ไร่

นาหว่าน

ครั้งที่ 1  ใส่เมื่อต้นข้าวงอก 20-30 วัน หรือใส่รองพื้นก่อนปลูก

ครั้งที่ 2  ใส่หลังจากใส่ครั้งแรก 30 วัน

นาดำ

ครั้งที่ 1  ใส่หลังปักดำ 5-7 วัน

ครั้งที่ 2  ใส่หลังจากใส่ครั้งแรก 30 วัน

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

ข้อมูลเอกสาร