ปุ๋ยอ้อย

16-12-8
16-16-8
18-12-6
25-7-7
15-15-15 พรีเมี่ยม
12-9-21
15-7-18
20-8-20
21-7-18
12-10-18 พรีเมี่ยม
13-13-21 พรีเมี่ยม
16-12-8
18-12-6
สูตร อัตรา ระยะที่ใส่

16-12-8, 16-16-8, 18-12-6, 25-7-7, 15-15-15 พรีเมี่ยม

40- /ไร่

ครั้งที่ 1
อ้อยปลูก รองก้นร่องพร้อมปลูก หรือหลังปลูก 1 เดือน
อ้อยตอ ใส่หลังแต่งตอ 1 เดือน

12-9-21, 15-7-18, 20-8-20, 21-7-18, 12-10-18 พรีเมี่ยม, 13-13-21 พรีเมี่ยม

40-50 กก./ไร่

ครั้งที่ 2 เมื่ออ้อยอายุ 2-3 เดือน

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

ข้อมูลเอกสาร