คณะกรรมการบริษัท

นายโทชิอากิ มิยาเบะ

นายโทชิอากิ มิยาเบะ

ประธานกรรมการ
นายโยชิฮิโระ ทามูระ

นายโยชิฮิโระ ทามูระ

กรรมการผู้จัดการใหญ่และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
นายทาคายูกิ โทเฮ

นายทาคายูกิ โทเฮ

กรรมการรองผู้จัดการใหญ่ และประธานเจ้าหน้าที่การเงิน
นายจิโร่ นิชิยาม่า

นายจิโร่ นิชิยาม่า

กรรมการผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่และเจ้าหน้าที่บริหาร
นางสาวกนกพร  อังสุนทรสฤษดิ์

นางสาวกนกพร อังสุนทรสฤษดิ์

กรรมการ
นายสุวิช สุวรุจิพร

นายสุวิช สุวรุจิพร

กรรมการ
นายสุวัฒน์ สืบสันติกุล

นายสุวัฒน์ สืบสันติกุล

กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ
นายโอภาส ศรีพรกิจขจร

นายโอภาส ศรีพรกิจขจร

กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ
นายเกษมศักดิ์ มัสยวาณิช

นายเกษมศักดิ์ มัสยวาณิช

กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ