นโยบายความรับผิดชอบต่อสังคม

ในปัจจุบัน แนวคิดเรื่องความรับผิดชอบต่อสังคมของธุรกิจ (Corporate Social Responsibility: CSR) ได้กลายเป็นแนวทางที่สำคัญต่อการดำเนินธุรกิจ

โดยจะเห็นได้ว่ากิจการขนาดใหญ่ทั้งในและต่างประเทศได้นำแนวคิดดังกล่าวเข้ามาปรับใช้หรือนำมาเป็นกลยุทธ์ในการดำเนินธุรกิจ เนื่องจากเป็นที่พิสูจน์แล้วว่าการดำเนินกิจกรรมใดๆ ขององค์กรโดยคำนึงถึงผลกระทบที่จะเกิดต่อตัวองค์กร สังคมและสิ่งแวดล้อมจะช่วยให้กิจการและสังคมอยู่ร่วมกันได้อย่างมีความสุข และนำไปสู่การเติบโตที่ยั่งยืน (Sustainable Development) ของกิจการ

บริษัท ไทยเซ็นทรัลเคมี จำกัด (มหาชน) ได้ให้ความสำคัญกับแนวคิดดังกล่าวและได้ดำเนินการตามแนวนโยบายดังกล่าวผ่านกิจกรรมต่างๆ ของบริษัทมาตลอด บริษัทได้จัดทำรายงานฉบับความรับผิดชอบต่อสังคมฉบับนี้ขึ้นเพื่อรายงานกิจกรรมความรับผิดชอบต่อสังคมให้สาธารณชนได้รับทราบ