นโยบายการดูแลกำกับกิจกรรมที่ดี

บริษัท ไทยเซ็นทรัลเคมี จำกัด (มหาชน) ตระหนักถึงความสำคัญของการกำกับดูแลกิจการที่ดี และการบริหารจัดการด้วยความโปร่งใสซึ่งจะช่วยเพิ่มความสามารถในการแข่งขัน และประสิทธิภาพในการจัดการ ส่งผลให้องค์กรมีการเติบโตอย่างยั่งยืนและมีเสถียรภาพ

ในการนี้บริษัทได้จัดให้มีระบบการบริหารจัดการที่ดี มีคณะกรรมการและผู้บริหารที่มีวิสัยทัศน์ รับผิดชอบต่อการตัดสินใจและการกระทำของตนเอง สามารถชี้แจงและอธิบายเหตุผลได้ รับผิดชอบในการปฏิบัติหน้าที่ มีความยุติธรรมและซื่อสัตย์ มีการดำเนินงานอย่างโปร่งใส ตลอดจนจัดให้มีการสร้างกลไกควบคุมและถ่วงดุลอำนาจ เพื่อให้การบริหารงานเป็นไปอย่างโปร่งใสตรวจสอบได้ คณะกรรมการบริษัทจะร่วมกันดูแลให้คำแนะนำและพัฒนาทุกระบบงานเพื่อให้เป็นไปตามนโยบายและกลยุทธ์ที่วางไว้ นอกจากนี้บริษัทยังตระหนักถึงการเคารพในสิทธิความเท่าเทียมกันของผู้ถือหุ้น และการมีความรับผิดชอบต่อผู้มีส่วนได้เสีย ซึ่งเป็นปัจจัยสำคัญในการสร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่บริษัท และผลตอบแทนสูงสุดให้แก่ผู้ถือหุ้นในระยะยาว

ในการดำเนินกิจการ บริษัทได้ปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีสำหรับบริษัทจดทะเบียนของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ซึ่งครอบคลุมเนื้อหา 5 หมวด โดยสรุปดังนี้

  • สิทธิของผู้ถือหุ้น
  • การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน
  • การคำนึงถึงบทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย
  • การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส
  • ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ

ท่านสามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมของนโยบายการกำกับดูแลกิจการได้จากเอกสารดาวน์โหลดดตามด้านล่าง