สารจากประธานกรรมการ

เรียนท่านผู้ถือหุ้น

ปี 2563 ทีผ่านมานับเป็นปีที่ต้องบันทึกไว้ในประวัติศาสตร์ของมวลมนุษยชาติ เนื่องจากมีการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า หรือโรคโควิด 19 ไปทั่วโลก ส่งผลกระทบอย่างใหญ่หลวงต่อผู้คน เกิดวิถีใหม่ (New Normal) ในการดำเนินชีวิตเช่น การใส่หน้ากากก่อนออกจากบ้าน การทำงานที่บ้าน หรือการจัดห้องเรียนออนไลน์เพื่อเว้นระยะห่างกันระหว่างผู้คน เป็นต้น ผมเองก็ต้องปรับเปลี่ยนการดำรงชีวิตประจำวันไปตามวิถีใหม่ เช่น ผมต้องเข้า ร่วมการประชุมคณะกรรมการบริษัทในรูปแบบ e-meeting ทุกครั้งตั้งแต่เข้ารับตำแหน่งเนื่องจากข้อจำกัดในการเดินทางระหว่างประเทศ การนำเสนอ ข้อมูลต่างๆ ต้องเปลี่ยนเป็นแบบออนไลน์ทั้งหมด ซึ่งก็เกิดความไม่สะดวกสบายเช่นเดิมขึ้นบ้าง แต่เราต้องปรับเปลี่ยนวิธีการดำเนินชีวิต วิธีการทำงาน เพื่อเอาชนะอุปสรรคที่เกิดขึ้นให้ได้

ธุรกิจบางประเภทได้รับผลกระทบอย่างรุนแรงจากโรคโควิด 19 เช่น ธุรกิจการบิน ธุรกิจการท่องเที่ยว ซึ่งเป็นผลมาจาก การห้ามหรือจำกัด การเดินทางตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 อย่างไรก็ดี เป็นความโชคดีของบริษัทที่ไม่ได้รับผลกระทบจากโรคโควิด 19 รุนแรง นัก เนื่องจากยังคงมีความต้องการซื้อปุ๋ยเป็นจำนวนมาก ผลประกอบการของบริษัทในปีที่ผ่านมาจึงจัดว่าอยู่ในระดับที่ดีพอสมควรท่ามกลางสภาวะเช่น นี้ แต่อย่างไรก็ดี การดำเนินธุรกิจของบริษัทก็ได้รับผลกระทบอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ เช่น กิจกรรมทางการตลาดที่เป็นการรวมตัวของผู้คนนั้น ไม่สามารถดำเนินการได้ตามข้อบังคับของหน่วยงานราชการ บริษัทจึงได้ปรับเปลี่ยนการดำเนินกิจกรรมทางการตลาดบนสื่อออนไลน์แทน ซึ่งก็ได้การตอบรับเป็นอย่างดี จากกรณีดังกล่าว บริษัทได้พิจารณาปรับรูปแบบการบริการลูกค้าโดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเข้ามาสนับสนุน เช่น การพัฒนาระบบการซื้อขายสินค้าผ่านแอพลิเคชั่น ซึ่งเมื่อเสร็จสมบูรณ์แล้วจะช่วยอำานวยความสะดวกให้กับตัวแทนจำหน่ายลูกค้าเป็นอย่างมาก

ในด้านผลประกอบการของบริษัทในปีที่ผ่านมานั้น ดังที่ได้กล่าวข้างต้น ผลการประกอบการของบริษัทค่อนข้างเป็นที่น่าพอใจ โดยบริษัท มีผลกำไรในส่วนที่เป็นของบริษัทใหญ่จำนวน 1,472 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 60 จากปีที่ผ่านมา คิดเป็นกำไรต่อหุ้น 2.52 บาท รายละเอียดของ ผลการดำเนินงานของบริษัทแสดงไว้ในคำาวิเคราะห์และการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของรายงานประจำปีฉบับนี้ ผลประกอบการ ดังกล่าวเกิดขึ้นจากความพยายามอย่างหนักของบริษัทในการปรับเปลี่ยนวิธีการดำเนินธุรกิจ ประกอบกับความร่วมมือร่วมใจกันอย่างดีของพนักงาน บริษัท และที่ขาดไม่ได้คือการสนับสนุนของทุกท่านในกิจการของบริษัทด้วยดีเสมอมา

ปี 2564 นี้ เริ่มต้นด้วยการระบาดของโรคโควิด 19 ในประเทศไทยระลอกใหม่ เป็นผลให้หน่วยงานที่รับผิดชอบต้องประกาศมาตรการเพื่อระงับ ยับยั้งการแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 ซึ่งส่งผลกระทบกับการดำเนินชีวิตของประชาชนอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ ตามที่ได้เรียนข้างต้น พวกเราจำเป็นต้อง ปรับตัวตามวิถีใหม่ให้สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบันเพื่อเอาชนะข้อจำกัดต่างๆ ที่เกิดขึ้น ผมขอเป็นกำลังใจให้กับผู้ที่ได้รับผลกระทบจากโรคโควิด 19 ทุกท่านเพื่อฝ่าฟันอุปสรรคต่างๆ และขอให้ทุกท่านมีสุขภาพที่แข็งแรงทั้งกายและใจ