สารจากประธานกรรมการ

เรียนท่านผู้ถือหุ้น

ปี 2564 ที่ผ่านมาเป็นปีแห่งความท้าทายของบริษัท ด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่าที่ยังคงดำเนินไปอย่างต่อเนื่อง ทำให้บริษัทต้องปรับเปลี่ยนวิธีการทำงานเป็นแบบวิถีใหม่ หรือ New Normal เพื่อรักษาสมดุลของการดำเนินกิจการและความปลอดภัยของพนักงานทุกคน บริษัทใช้ช่องทางออนไลน์ในการสื่อสารเป็นหลักภายในบริษัท รวมถึงการติดต่อลูกค้า ผู้จัดหา และคู่ค้าของบริษัท ตลอดจนดำเนินกิจกรรมทางการตลาดต่างๆ ในสายการผลิต มีการแบ่งพนักงานเข้าทำงานเป็นรอบสลับกันและดำเนินโครงการ Bubble & Seal เพื่อป้องกันการแพร่เชื้อในสายการผลิต บริษัทให้ความสำคัญกับสุขภาพและความปลอดภัยของพนักงานเป็นสำคัญจึงได้จัดหาวัคซีนป้องกันโรคโควิดให้กับพนักงานทุกคนรวมถึงพนักงานของผู้รับเหมาด้วย ส่วนตัวกระผมเองก็ต้องปรับเปลี่ยนการทำงานตามวิถีใหม่ด้วยโดยตั้งแต่เข้าดำรงตำแหน่งประธานกรรมการบริษัทก็เข้าประชุมคณะกรรมการผ่านสื่ออิเล็กโทรนิกส์มาโดยตลอด

ด้านการดำเนินกิจการของบริษัทในปี 2564 นั้น บริษัทได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคโควิด 19 อย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้จากสุขภาพของพนักงานและมาตรการการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 ที่ประกาศโดยภาครัฐ นอกจากนี้ ราคาวัตถุดิบในการผลิตปุ๋ยในตลาดโลกได้ปรับตัวสูงขึ้นเป็นประวัติการณ์และนโยบายการควบคุมราคาปุ๋ยของรัฐก็ส่งผลโดยตรงต่อผลประกอบการของบริษัทด้วย อย่างไรก็ดี ยังมีความต้องการใช้ปุ๋ยจากเกษตรกรประกอบกับการบริหารจัดการต้นทุนของบริษัทอย่างเข้มงวด ส่งผลให้บริษัทมีผลประกอบการสูงกว่าปีที่ผ่านมา โดยมีกำไรส่วนของบริษัทใหญ่เป็นจำนวน 1,579 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีที่ผ่านมาร้อยละ 7 คิดเป็นกำไร 2.70 บาทต่อหุ้น

กระนั้น ผมขอเรียนว่าในปี 2565 นั้น สถานการณ์ราคาวัตถุดิบปรับตัวสูงขึ้นเป็นประวัติการณ์อย่างที่ไม่เคยมาก่อนซึ่งยังไม่มีแนวโน้มจะลดลงสู่ระดับเดิมในระยะเวลาอันใกล้ ประกอบกับนโยบายการควบคุมราคาสินค้าของภาครัฐที่ทำให้ราคาจำหน่ายปุ๋ยไม่สะท้อนต้นทุนที่แท้จริง จะยังคงเป็นปัจจัยสำคัญที่ส่งผลกระทบต่อผลประกอบการของบริษัทอย่างมากต่อไป บริษัทยังคงต้องเข้มงวดกับการบริหารต้นทุนและต้องปรับเปลี่ยนกลยุทธ์บางอย่างในการดำเนินธุรกิจให้ทันต่อสถานการณ์เพื่อตอบสนองต่อความท้าทายต่างๆ ที่เกิดขึ้น

อย่างไรก็ดี แม้ว่าบริษัทต้องปรับตัวไปตามสถานการณ์ที่เปลี่ยนไป สิ่งหนึ่งที่บริษัทไม่เปลี่ยนและมุ่งมั่นที่จะทำคือการส่งมอบสินค้าที่มีคุณภาพสูงสุดให้กับลูกค้า เพื่อให้บริษัทได้เป็นที่หนึ่งในใจของเกษตรกรตามวิสัยทัศน์ของบริษัท บริษัทต้องขอขอบคุณลูกค้า คู่ค้า ตัวแทนจำหน่าย พนักงาน และผู้มีส่วนได้เสียอื่นๆ ที่สนับสนุนบริษัทมาอย่างยาวนาน บริษัทจะพยายามอย่างที่สุดในการดำเนินกิจการเพื่อส่งมอบคุณค่าที่ดีให้สังคมต่อไป