สารจากประธานกรรมการ

เรียนท่านผู้ถือหุ้น

ในขณะที่บริษัทได้จัดเตรียมรายงานประจำปีฉบับนี้ เป็นช่วงที่สถานการณ์โรคไข้หวัด COVID-19 ได้ระบาดไปเกือบทุกภูมิภาคของโลกเป็นเหตุให้มีผู้คนเจ็บป่วยและเสียชีวิต ธุรกิจหลายภาคส่วนได้รับผลกระทบด้านลบอย่างรุนแรงจากมาตรการควบคุมโรคระบาดที่เข้มข้น ได้แก่ การหยุดดำเนินกิจกรรมที่มีความเสี่ยงต่อการแพร่ระบาดของเชื้อโรคโดยสิ้นเชิง พวกเราชาว TCCC ขอเป็นกำลังใจให้ทุกท่านต่อสู้กับวิกฤตการณ์ในครั้งนี้ ผู้ถือหุ้นควรรักษาสุขภาพให้แข็งแรง ปฏิบัติตามคำแนะนำจากภาครัฐ แล้วเราจะผ่านพ้นสถานการณ์อันเลวร้ายไปด้วยกัน

สำหรับสถานการณ์ของปี 2562 ที่ผ่านมานั้น ผลประกอบการของบริษัทไม่ดีอย่างที่คาดไว้ เนื่องจากเกิดภัยแล้งรุนแรงที่สุดในประเทศไทยในรอบ 4 ทศวรรษ ปรากฎการณ์ดังกล่าวทำให้เกษตรกรไม่สามารถทำการเพาะปลูกได้ซึ่งก็ทำให้ความต้องการใช้ปุ๋ยลดลงอย่างมาก ประกอบกับราคาพืชผลทางการเกษตรตกต่ำต่อเนื่องมาหลายปี ทำให้กำลังซื้อของเกษตรกรยังคงไม่ฟื้นตัวและไม่จูงใจให้เกษตรกรเริ่มทำการเพาะปลูก ในการนี้บริษัทได้ปรับกลยุทธ์เพื่อเพิ่มยอดขายโดยได้วิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่เพื่อตอบสนองต่อตลาดที่ยังคงมีกำลังซื้อ เช่น ปุ๋ยสำหรับผลไม้ ซึ่งก็ได้รับการตอบรับที่ดีจากตลาด นอกจากนั้น บริษัทก็ได้มุ่งเน้นทำตลาดต่างประเทศในประเทศเพื่อนบ้านอย่างจริงจัง เช่น เมียนมาร์ ลาว กัมพูชา ฟิลิปปินส์ ซึ่งจะสามารถเพิ่มยอดขายให้บริษัทได้

กระนั้นก็ดี ปัจจัยลบที่ได้กล่าวข้างต้นก็ทำให้รายได้จากการขายและบริการของบริษัทลดลงกว่าร้อยละ 15 จากปีก่อน ส่งผลให้กำไรสุทธิส่วนที่เป็นของบริษัทใหญ่อยู่ที่ 922 ล้านบาท ลดลงกว่าร้อยละ 31 เมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมา ส่งผลให้กำไรต่อหุ้นของบริษัทลดลงเหลือ 1.58 บาท แม้ผลประกอบการของบริษัทจะไม่เป็นไปตามที่คาดหวังแต่โดยรวมแล้วผลประกอบการของบริษัทยังอยู่ในเกณฑ์ที่ไม่แย่นักเมื่อเทียบกับบริษัทอื่นในอุตสาหกรรมเดียวกัน

เพื่อเป็นการเตรียมพร้อมรับมือต่อปัจจัยภายนอกที่รุมเร้าและเป็นผู้นำในอุตสาหกรรมนี้ บริษัทได้มุ่งสร้างองค์กรให้เข้มแข็งเพื่อการเติบโตที่ยั่งยืนตามวิสัยทัศน์ของบริษัท "ที่หนึ่งในใจเกษตรกร" กล่าวคือ บริษัทมุ่งมั่นสร้างคุณค่าให้กับลูกค้าด้วยผลิตภัณฑ์คุณภาพสูงรวมถึงการวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ เพื่อตอบสนองความต้องการของตลาด บริษัทมุ่งพัฒนาบุคคลากรของบริษัทให้มีความพร้อมและปฏิบัติงานที่ได้อย่างเชี่ยวชาญโดยจัดกิจกรรมพนักงานอย่างเข้มข้นและต่อเนื่อง เช่น โครงการแบรนด์แอมบาสเดอร์ซึ่งเป็นโครงการที่ช่วยให้พนักงานเข้าใจถึงธุรกิจของบริษัทอย่างลึกซึ้ง รวมถึงบริษัทเอาใจใส่สิ่งแวดล้อมอย่างจริงจังเป็นผลให้บริษัทได้รับการรับรองจากกระทรวงอุตสาหกรรมให้เป็นอุตสาหกรรมสีเขียวระดับที่ 4 "วัฒนธรรมสีเขียว" รายละเอียดของกิจกรรมที่กล่าวปรากฎในรายงานความรับผิดชอบต่อสังคม

ในปี 2020 นี้ บริษัทยังคงต้องเผชิญกับความท้าทายจากปัจจัยเชิงลบต่างๆ เช่นภัยแล้ง ราคาพืชผลทางการเกษตรที่ตกต่ำ การหดตัวทางเศรษฐกิจจากโรค COVID-19 และอื่นๆ ซึ่งจากการประเมินแล้วมีความหนักหน่วงยิ่งกว่าปีที่ผ่านมา อย่างไรก็ดี บริษัทขอเรียนว่าบริษัทพร้อมที่จะต่อสู้กับความท้าทายนั้น ในการนี้บริษัทขอขอบพระคุณอย่างสุดซึ้งต่อ ผู้ถือหุ้น ลูกค้า ตัวแทนจำหน่าย คู่ค้า พนักงาน และผู้มีส่วนได้เสียอื่นๆ ของบริษัท ที่ได้ให้การสนับสนุนที่ดีตลอดมา บริษัทให้สัญญาว่าบริษัทพยายามอย่างสุดความสามารถที่จะรักษาระดับผลประกอบการให้อยู่ในระดับยอมรับได้ต่อไป