การวิจัย

บริษัทมีนโยบายเน้นการผลิตสินค้าที่มีคุณภาพสูงได้มาตรฐาน เพื่อให้ลูกค้าเกิดความพึงพอใจและเชื่อมั่นในคุณภาพสินค้าของบริษัทว่าเป็น “ปุ๋ยเต็มสูตร” การที่ปุ๋ยมีคุณภาพดีจะส่งผลให้ปริมาณผลผลิตทางเกษตรกรรมเพิ่ม เกษตรกรก็จะมีรายได้มากขึ้นและช่วยยกระดับความเป็นอยู่ของเกษตรกรให้ดีขึ้น

และเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่เกษตรกรในการใช้ปุ๋ยเคมีในด้านการเพิ่มผลผลิตและลดค่าใช้จ่าย บริษัทร่วมมือกับสถาบันการศึกษาชั้นนำของประเทศหลายแห่งเพื่อดำเนินการโครงการวิจัยทดลองค้นหาสูตรปุ๋ยที่เหมาะสมกับพืชเศรษฐกิจชนิดต่างๆ และส่งเสริมให้เกษตรกรใช้ประโยชน์จากผลการวิจัยนั้น ดังรายงานผลการวิจัยตามด้านล่าง