ข้อตกลงการใช้งาน

เงื่อนไขการใช้

ข้อมูลที่ปรากฏบนเว็บไซต์นี้อยู่ภายใต้บังคับของเงื่อนไขการใช้ ผู้ใช้เข้าใจและยอมรับว่าได้อ่านและเข้าใจถึงสิทธิ หน้าที่ รายละเอียดและเงื่อนไขที่กำหนดไว้อย่างชัดเจนแล้ว และเมื่อผู้ใช้ได้เข้าถึง, เข้าชม, ดาวน์โหลด, คัดลอก และ/หรือ ใช้งานเว็บไซต์นี้ ถือว่าผู้ใช้ได้ยินยอมที่จะผูกพันตามเงื่อนไขการใช้รวมถึงกฎหมายและกฎที่เกี่ยวข้องทั้งหมดด้วยแล้ว

ทั่วไป

ข้อมูลบนเว็บไซต์นี้มีวัตถุประสงค์เพื่อที่จะแนะนำบริษัท ไทยเซ็นทรัลเคมี จำกัด (มหาชน) (“ทีซีซีซี”) ต่อ และเพื่อสื่อสารกับบุคคลผู้ที่เกี่ยวข้องกับบริษัท ผู้ถือหุ้น และสาธารณชน ทีซีซีซีอนุญาตให้ผู้ใช้เข้าชม ดาวน์โหลด และใช้ข้อมูลทั้งหมดบนเว็บไซต์นี้เพื่อการใช้ส่วนบุคคล การใช้อย่างเป็นธรรม และการใช้ที่ไม่เกี่ยวกับธุรกิจเท่านั้น

ลิขสิทธิ์

ทีซีซีซีเป็นเจ้าของและขอสงวนสิทธิ์ซึ่งลิขสิทธิ์และทรัพย์สินทางปัญญาในข้อมูล ข้อความ รูปภาพ เสียง ซอฟท์แวร์ และอื่นๆ ที่ปรากฏอยู่ในเว็บไซต์แห่งนี้แต่เพียงผู้เดียว

เครื่องหมายการค้า

ทีซีซีซีเป็นเจ้าของ และ/หรือ เป็นผู้ได้รับอนุญาตให้ใช้ ซึ่งชื่อ โลโก้ สัญลักษณ์ และเครื่องหมายการค้าทั้งหมดที่แสดงบนเว็บไซต์นี้

นโยบายสิทธิส่วนบุคคล

ข้อมูลและภาพทั้งหมดของบุคคลหนึ่ง และ/หรือ บุคคลหลายคน ไม่ว่าบุคคลนั้นจะเป็นบุคคลของทีซีซีซีหรือบุคคลที่สาม ซึ่งแสดงและสามารถดาวน์โหลดได้บนเว็บไซต์นี้ ถือว่าเป็นสิทธิส่วนบุคคลโดยเคร่งครัด ไม่อนุญาตให้ใช้ เผยแพร่ ทำซ้ำ ดัดแปลงแก้ไข หรือการะทำการอื่นใดแก่ข้อมูลและภาพทั้งหมดดังกล่าว

ข้อมูลทั้งหมดที่ได้มีการส่ง และ/หรือ อัพโหลด ให้แก่ทีซีซีซีผ่านทางเว็บไซต์ จะถูกเก็บรักษาเป็นความลับ และทีซีซีซีจะใช้ข้อมูลดังกล่าวภายใต้วัตถุประสงค์ที่กำหนดอย่างเหมาะสม

ทีซีซีซีอาจเก็บข้อมูลระหว่างที่ท่านใช้เว็บไซต์นี้ตามปกติ เพื่อวัตถุประสงค์ในการตรวจสอบการใช้เว็บไซต์และช่วยในการพัฒนาเว็บไซต์นี้ต่อไป

ข้อห้าม

ไม่อนุญาตให้ใช้ เผยแพร่ ทำซ้ำ ดัดแปลงแก้ไข และกระทำการอื่นใด ไม่ว่าทั้งหมดหรือแต่บางส่วน และไม่ว่าในรูปแบบใด กับข้อมูลทั้งหมดบนเว็บไซต์นี้ เพื่อการอันเกี่ยวกับธุรกิจ และ/หรือ เพื่อประโยชน์ในเชิงพาณิชย์ และ/หรือ ในประการที่น่าจะก่อให้เกิดอันตราย เสียหาย และ/หรือ เสื่อมเสียกับทีซีซีซี และ/หรือ บุคคลที่สามอื่นใด เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากทีซีซีซี

ความถูกต้อง

ข้อมูลทั้งหมดบนเว็บไซต์นี้ใช้สำหรับเป็นข้อมูลทั่วไปเท่านั้น และได้มีการตรวจสอบความถูกต้องตามสมควรแล้ว อย่างไรก็ตาม อาจมีความเสี่ยงที่ข้อมูลดังกล่าวจะมีความผิดพลาด และ/หรือ เปลี่ยนแปลง ใช้ไม่ได้ หรือล้าสมัยในภายหลังได้ ดังนั้น ทีซีซีซีจึงไม่รับรองและยืนยันความถูกต้องสมบูรณ์ของข้อมูลดังกล่าว นอกจากนี้ ไม่ควรใช้ข้อมูลดังกล่าวเพื่อวัตถุประสงค์ใดวัตถุประสงค์หนึ่งโดยเฉพาะ

การเปลี่ยนแปลง

ทีซีซีซีขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลง และแก้ไขข้อมูลที่ ปรากฏในเว็บไซต์นี้หากพิจารณาแล้วว่าสมควร โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าแต่อย่างใด

เว็บไซต์ที่มีการเชื่อมต่อกัน

เว็บไซต์นี้อาจมีการเชื่อมต่อกับเว็บไซต์ของบุคคลที่สามในหลายๆ ส่วนตามเนื้อหาของเว็บไซต์นี้ ซึ่งมิได้หมายความว่าทีซีซีซีเกี่ยวข้องกับเว็บไซต์หรือเจ้าของเว็บไซต์ต่างๆ เหล่านั้น ทีซีซีซีและพนักงานไม่รับผิดชอบหรือมีความรับผิดต่อข้อความและเนื้อหาใดๆ ที่ สร้างขึ้นและเผยแพร่โดยบุคคลที่สามเหล่านั้น การเชื่อมต่อกับเว็บไซต์อื่นๆ ไม่อาจถือโดยนัยได้ว่าทีซีซีซีรับรองเว็บไซต์ หรือข้อมูลที่กล่าวถึงในเว็บไซต์เหล่านั้น

ข้อจำกัดความรับผิด

ทีซีซีซีและพนักงาน หรือตัวแทน ไม่รับผิดชอบหรือต้องรับผิดต่อการสูญหาย ความเสียหาย หรือค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจากการเข้าหรือใช้เว็บไซต์แห่งนี้ หรือเว็บไซต์อื่นๆ ที่มีการเชื่อมต่อ