โครงสร้างผู้ถือหุ้น

ณ วันที่ 12 มีนาคม 2562

ลำดับ ชื่อบริษัท จำนวนหุ้น %
1
กลุ่มบริษัท โซจิทสึ คอร์ปอเรชั่น *
บริษัท โซจิทสึ คอร์ปอเรชั่น / 256,833,457 หุ้น
บริษัท ไอเอสทีเอส (ไทยแลนด์) จำกัด / 231,159,816 หุ้น
487,993,273 83.46
2
กลุ่มบริษัท ศรีกรุงวัฒนา จำกัด**
บริษัท ศรีกรุงวัฒนา จำกัด / 13,180,850 หุ้น
บริษัท กรุงเทพผลิตเหล็ก จำกัด (มหาชน) / 20,497,742 หุ้น
บริษัท เมโทรฟอส จำกัด / 16,614,500 หุ้น
บริษัท ศรีกรุงวัฒนา 21 จำกัด / 1,994,341 หุ้น
52,287,433 8.94
3 บริษัท เซ็นทรัลกล๊าส จำกัด 12,617,141 2.16
4 ธนาคาร กรุงเทพ จำกัด (มหาชน) 11,292,800 1.93
5 นางสาวศมมงคล กาญจนาภรณ์ 2,162,719 0.37
6 นายพีรวัฒน์ ธรรมาภิมณฑ์ 1,922,100 0.33
7 นายศุภฤกษ์ มงคลสมัย 1,090,000 0.19
8 บริษัท ทรานส์ เอเซีย แปซิฟิค จำกัด 1,000,000 0.17
9 บริษัท มกรานันท์ จำกัด 670,000 0.11
10 นายปิ่น ดิษยบุตร 627,600 0.11

หมายเหตุ

* บริษัท โซจิทซึ คอร์ปอเรชั่น เป็นผู้เกี่ยวข้องกับบริษัท ไอเอสทีเอส (ไทยแลนด์) จำกัด ตามมาตรา 258 พรบ.หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 โดยถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 49 ของทุนจดทะเบียนและมีสิทธิออกเสียง 6,370 เสียงจากจำนวนเสียง 11,470 เสียง

** บริษัท ศรีกรุงวัฒนา จำกัด เป็นผู้เกี่ยวข้องกับบริษัทต่อไปนี้ ตามมาตรา 258 พรบ. หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535

  • บริษัท กรุงเทพผลิตเหล็ก จำกัด (มหาชน) โดยบริษัท ศรีกรุงวัฒนา จำกัด ถือหุ้นในบริษัท ตรีมิตรมาเก็ตติ้ง จำกัด ในสัดส่วนร้อยละ 33.33 และบริษัท ตรีมิตรมาเก็ตติ้ง จำกัด ถือหุ้นในบริษัท กรุงเทพผลิตเหล็ก จำกัด (มหาชน) ในสัดส่วนร้อยละ 69.48
  • บริษัท เมโทรฟอส จำกัด โดยบริษัท ศรีกรุงวัฒนา จำกัด ถือหุ้นในบริษัท เมโทรฟอส จำกัด ในสัดส่วนร้อยละ 99.8
  • บริษัท ศรีกรุงวัฒนา 21 จำกัด โดยบริษัท ศรีกรุงวัฒนา จำกัด ถือหุ้นในบริษัท ศรีกรุงวัฒนา 21 จำกัด ในสัดส่วนร้อยละ 37