การบริหารความเสี่ยงด้านการกำกับดูแลธุรกิจ

บริษัท ไทยเซ็นทรัลเคมี จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ได้จัดทำ “กฎเกณฑ์ระเบียบปฏิบัติของบริษัท” ขึ้นและนำมาบังคับใช้ เพื่อเป็นแนวทางและเพื่อฝึกอบรมพนักงานของบริษัทให้ยึดมั่นในมาตรฐานทางจริยธรรมในระดับสูงสุดและป้องกันไม่ให้มีการกระทำผิดกฎหมายหรือนโยบายของบริษัท อันเป็นการสร้างความเชื่อมั่นให้แก่ผู้ถือหุ้นและนักลงทุนทั่วไป ทั้งนี้ บริษัทได้ทำการพิจารณาและปรับปรุงแก้ไขกฎเกณฑ์ระเบียบปฏิบัติของบริษัทเป็นประจำเพื่อให้เหมาะสมกับสภาวะการณ์ของบริษัทในปัจจุบัน

1. เกี่ยวกับ “กฎเกณฑ์ระเบียบปฏิบัติของบริษัท”

นโยบายที่ระบุในกฎเกณฑ์ระเบียบปฏิบัติของบริษัทนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้การประกอบธุรกิจของบริษัทเป็นไปตามแนวทางคุณธรรมและจริยธรรม และหลีกเลี่ยงกิจกรรมที่จัดว่าไม่เหมาะสม ทั้งนี้ บริษัทจะยึดถือระเบียบและวิธีการตามที่กำหนดไว้ในกฎเกณฑ์ระเบียบปฏิบัติของบริษัทนี้เป็นสำคัญ