วิสัยทัศน์ และพันธกิจ

วิสัยทัศน์ของบริษัท

“ที่หนึ่งในใจเกษตรกร”

“เรามุ่งมั่นที่จะเป็นทางเลือกอันดับแรกของเกษตรกรในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ด้วยการส่งมอบผลิตภัณฑ์และการบริการที่มีคุณภาพ ซึ่งจะช่วยเพิ่มคุณภาพและผลผลิตในการเพาะปลูก”


พันธกิจของบริษัท
  1. มุ่งมั่นสร้างคุณค่า
    เรามุ่งมั่นที่จะสร้างคุณค่าใหม่ๆให้กับเกษตรกรและการเกษตรโดยการส่งมอบผลิตภัณฑ์และการบริการที่เหนือกว่า ซึ่งจะถูกคิดค้นและพัฒนาอย่างต่อเนื่องเพื่อเพิ่มผลผลิตในการเพาะปลูก การบริการของเราจะครอบคลุมไปยังเกษตรกรทั่วทั้งภูมิภาคอาเซียน และจะขยายรูปแบบเพิ่มขึ้นอีกเพื่อยกระดับห่วงโซ่มูลค่าในอุตสาหกรรมการเกษตร

  2. พัฒนาคนของเรา
    เรามุ่งมั่นที่จะพัฒนาคนของเราโดยการให้โอกาสในการเรียนรู้และสร้างวัฒนธรรมองค์กรที่พนักงานช่วยกันส่งเสริมให้เติบโตไปพร้อมกัน เราจะพัฒนาองค์กรของเราอย่างต่อเนื่องเพื่อรับมือกับการเปลี่ยนแปลงสภาพแวดล้อมทางธุรกิจ

  3. เอาใจใส่ต่อสังคม
    เรามุ่งมั่นที่จะทำให้กระบวนการทางธุรกิจของเราเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม มีความยั่งยืน และสร้างอิทธิพลเชิงบวกต่อสังคม โดยการนำเอาแนวคิดการเป็นสมาชิกที่ดีของสังคมและการพัฒนาอย่างยั่งยืนมาใช้ร่วมกับการดำเนินธุรกิจของเรา