ข้อมูลบริษัทและบริษัทย่อย

บริษัท ไทยเซ็นทรัลเคมี จำกัด (มหาชน) (TCCC)

เป็นผู้ผลิตและจำหน่ายปุ๋ยเคมีและเคมีเกษตร

สำนักงานใหญ่ :

ห้อง 801-806, 809-810 ชั้น 8 มิตรทาวน์ ออฟฟิศ ทาวเวอร์
944 ถนนพระราม 4 แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330

ทะเบียนเลขที่ :

0107536000277 (เดิม บมจ.101)

โทรศัพท์ :

(02) 639 8888

โทรสาร :

(02) 639 8999

อีเมล์ :
ทุนจดทะเบียน :

1,754,148,354 บาท

จำนวนหุ้นสามัญ :

584,716,118 หุ้น

มูลค่าหุ้นที่ตราไว้ :

3.00 บาท

จำนวนและชนิดของหุ้นที่จำหน่ายได้
ทั้งหมดของบริษัท :

584,714,068 หุ้นสามัญ

บริษัท เอ็มซี อะโกร-เคมิคัล จำกัด

นำเข้าและจำหน่ายสารเคมีป้องกันกำจัดศัตรูพืชที่ใช้ในการเกษตร สาธารณสุขและปศุสัตว์ บริการผสม บรรจุ ตรวจสอบคุณภาพเคมีเกษตร

สำนักงานใหญ่ :

581 หมู่ 4 นิคมอุตสาหกรรมบางปู ซอย 12บี ถนนสุขุมวิท ตำบลแพรกษา อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรปราการ 10280

สัดส่วนการถือหุ้น :

ร้อยละ 99.99

โทรศัพท์ :

(02) 709 4517

โทรสาร :

(02) 709 4780

ทุนจดทะเบียน :

50,000,000 บาท

จำนวนหุ้นสามัญ :

500,000 หุ้น

มูลค่าหุ้นที่ตราไว้ :

100 บาท

จำนวนและชนิดของหุ้นที่จำหน่ายได้
ทั้งหมดของบริษัท :

500,000 หุ้นสามัญ

 1. นายทะเบียนหุ้นสามัญบริษัท

  บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด

  93 ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร 10400

  โทรศัพท์ : (02) 009 9000
  โทรสาร : (02) 009 9991

 2. ผู้สอบบัญชีประจำปี 2563

  บริษัท ดีลอยท์ ทู้ช โธมัทสุ ไชยยศ สอบบัญชี จำกัด

  เอไอเอ สาทร ทาวเวอร์ ชั้น 23-27, 11/1 ถนนสาทรใต้ แขวงยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120

  โทรศัพท์ : (02) 034 0000
  โทรสาร : (02) 034 0100

 1. นายมนูญ มนูสุข ทะเบียนผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4292
 2. นางสาวเพ็ญศรี ธรรมวโรดม ทะเบียนผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4923
 3. นายมงคล สมผล ทะเบียนผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 8444

ผู้ลงทุนสามารถศึกษาข้อมูลของบริษัทที่ออกหลักทรัพย์ เพิ่มเติมได้จากแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1) ของบริษัทที่แสดงไว้ใน www.sec.or.th or หรือเว็บไซต์ของ บริษัทฯ www.tcccthai.com