เหตุการณ์สำคัญ

บริษัท ไทยเซ็นทรัลเคมี จำกัด (มหาชน) มีการพัฒนาการที่สำคัญโดยสรุป ดังนี้

ในปี 2562 การเปลี่ยนแปลงและพัฒนาการที่สำคัญดังนี้

ปิดกิจการสาขาย่างกุ้ง

เพื่อความสะดวกและความคล่องตัวในการประกอบธุรกิจในประเทศเมียนมาร์ บริษัทได้ปิดกิจการ บริษัท ไทยเซ็นทรัลเคมี จำกัด (มหาชน) สาขาย่างกุ้ง (“สาขาย่างกุ้ง) โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 28 ตุลาคม 2562 โดยบริษัทฯได้โอนย้ายธุรกรรมทั้งหมดไปยัง บริษัท ทีซีซีซี เมียนมาร์ จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบริษัท ตามที่อยู่ด้านล่าง

บริษัท ทีซีซีซี เมียนมาร์ จำกัด
แปลงเลขที่ ซี-15 และซี-18
เขตเศรษฐกิจพิเศษ โซนเอ ติลาวา
ย่างกุ้ง ประเทศเมียนมาร์
โทรศัพท์ : (+95) 1 230 9175


รางวัลอุตสาหกรรมสีเขียวระดับ 4

บริษัท ไทยเซ็นทรัลเคมี จำกัด (มหาชน ) รับโล่รางวัลอุตสาหกรรมสีเขียวระดับ 4 จากกระทรวงอุตสาหกรรม ซึ่งรางวัลนี้ถือเป็นความภาคภูมิใจของทุกคนในองค์กร ที่มุ่งมั่น ส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจควบคู่ไปกับการปฏิบัติอย่างมีจริยธรรมด้านสิ่งแวดล้อมอย่างจริงจัง

ในปี 2561 การเปลี่ยนแปลงและพัฒนาการที่สำคัญดังนี้

การประกอบธุรกิจในประเทศเมียนมาร์

ตามนโยบายการขยายธุรกิจของบริษัทไปยังประเทศเพื่อนบ้าน บริษัทได้ดำเนินการจัดตั้ง บริษัท ไทยเซ็นทรัลเคมี จำกัด (มหาชน) สาขาย่างกุ้ง ประเทศเมียนมาร์ ในปี 2559 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อดำเนินการทางการตลาดรวมถึงวิจัยและพัฒนาตลาดในประเทศเมียนมาร์ ในปีเดียวกัน นอกจากนี้บริษัทได้จัดตั้ง บริษัท ทีซีซีซี เมียนมาร์ จำกัด ซึ่งเป็นย่อยของบริษัทเพื่อดำเนินธุรกิจปุ๋ยเคมีอย่างเต็มรูปแบบได้แก่นำเข้าปุ๋ยเคมีจากประเทศไทย บรรจุและจัดจำหน่ายให้แก่ลูกค้าในประเทศเมียนมาร์ มีทุนจดทะเบียน 12,500,000 ดอลล่าห์สหรัฐโดยบริษัทถือหุ้นในบริษัท ทีซีซีซี เมียนมาร์ จำกัดเป็นจำนวนร้อยละ 99.99 ของจำนวนหุ้นทั้งหมด

ในปี 2561 คลังสินค้าบรรจุปุ๋ยเคมีของบริษัท ทีซีซีซี เมียนมาร์ จำกัด ซึ่งตั้งอยู่ที่เขตเศรษฐกิจพิเศษติลาวา ย่างกุ้ง บนเนื้อที่ 20 ไร่ มีความจุสินค้าประมาณ15,000 เมตริกตัน ได้เสร็จสมบูรณ์ และบริษัท ทีซีซีซี เมียนมาร์ จำกัด ได้เริ่มดำเนินกิจการในไตรมาสที่สองของปี 2561 หลังจากได้รับใบอนุญาตต่างๆ ที่เกี่ยวข้องในการดำเนินกิจการ

ในปี 2560 บริษัทมีพัฒนาการที่สำคัญดังนี้

การประกอบธุรกิจในประเทศเมียนมาร์

ตามนโยบายการขยายธุรกิจของบริษัทไปยังประเทศเพื่อนบ้าน บริษัทได้ดำเนินการจัดตั้ง บริษัท ไทยเซ็นทรัลเคมี จำกัด (มหาชน) สาขาย่างกุ้ง ประเทศเมียนมาร์ ในปี 2559 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อดำเนินการทางการตลาดรวมถึงวิจัยและพัฒนาตลาดในประเทศเมียนมาร์ ในปีเดียวกัน นอกจากนี้บริษัทได้จัดตั้ง บริษัท ทีซีซีซี เมียนมาร์ จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบริษัทเพื่อดำเนินธุรกิจปุ๋ยเคมีอย่างเต็มรูปแบบได้แก่นำเข้าปุ๋ยเคมีจากประเทศไทย บรรจุและจัดจำหน่ายให้แก่ลูกค้าในประเทศเมียนมาร์ มีทุนจดทะเบียน 12,500,000 ดอลล่าห์สหรัฐโดยบริษัทถือหุ้นในบริษัท ทีซีซีซี เมียนมาร์ จำกัด เป็นจำนวนร้อยละ 99.99 ของจำนวนหุ้นทั้งหมด

ในปี 2560 บริษัท ทีซีซีซี เมียนมาร์ จำกัด อยู่ระหว่างการก่อสร้างคลังสินค้าบรรจุปุ๋ยเคมีซึ่งตั้งอยู่ที่เขตเศรษฐกิจพิเศษติลาวา ย่างกุ้ง บนเนื้อที่ 20 ไร่ มีความจุสินค้าประมาณ 15,000 เมตริกตัน โดยตัวคลังสินค้าได้ก่อสร้างแล้วเสร็จในเดือนธันวาคม 2560 และอยู่ระหว่างการติดตั้งเครื่องจักรในการบรรจุปุ๋ย คาดว่าบริษัท ทีซีซีซี เมียนมาร์ จำกัด จะสามารถเริ่มดำเนินกิจการได้ในต้นปี 2561 ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับการได้รับใบอนุญาตต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินกิจการด้วย


มาตรฐานอุตสาหกรรม BS OHSAS 18001

บริษัทได้รับใบรับรองมาตรฐาน BS OHSAS 18001:2007 การจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัยจาก British Standards Institution (BSI) โดยใบรับรองมาตรฐานนี้มอบให้แก่โรงงานพระประแดงและโรงงานนครหลวงสำหรับการจัดทำข้อแนะนำการปฏิบัติงานเพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติงาน จัดอบรมความปลอดภัยให้แก่พนักงาน รวมทั้งการเก็บสถิติอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นภายในโรงงาน และอัตราการบาดเจ็บเนื่องจากการทำงาน เพื่อเป็นการปรับปรุงระบบงานให้สอดคล้องกับเป้าหมายและนโยบายของบริษัทที่คำนึงถึงความปลอดภัยในการปฏิบัติงานของพนักงานเป็นสำคัญ


รางวัลดีเด่นโครงการประเภทคมนาคม ในโครงการท่าเทียบเรือขนส่งสินค้า

บริษัทได้รับรางวัลดีเด่นโครงการประเภทคมนาคม ในโครงการท่าเทียบเรือขนส่งสินค้า 5A จังหวัดสมุทรปราการ โรงงานพระประแดง ในงาน EIA Monitoring Awards ประจำปี 2559 จัดโดยสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ซึ่งหลักเกณฑ์ในการมอบรางวัลจะคัดเลือกจากสถานประกอบการที่ปฏิบัติตามมาตรฐานในรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมีการจัดการสภาพแวดล้อมที่ดี รางวัลนี้แสดงให้เห็นถึงมุ่งมั่นพัฒนาธุรกิจควบคู่ไปกับการพัฒนาชุมชนและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืนซึ่งเป็นเป้าหมายของบริษัทอีกด้วย

ในปี 2559 บริษัทมีพัฒนาการที่สำคัญดังนี้

จัดตั้งบริษัท ไทยเซ็นทรัลเคมี จำกัด (มหาชน) สาขาย่างกุ้ง

ในการประชุมคณะกรรมการครั้งที่ 3/2559 วันที่ 13 พฤษภาคม 2559 ที่ประชุมได้อนุมัติการจัดตั้ง บริษัท ไทยเซ็นทรัลเคมี จำกัด (มหาชน) สาขาย่างกุ้ง ประเทศเมียนมาร์ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสนับสนุนการขยายตลาดปุ๋ยเคมีของบริษัทไปสู่ประเทศเมียนมาร์ กิจกรรมหลักของสาขาย่างกุ้งคือดำเนินการทางการตลาดรวมถึงวิจัยและพัฒนาตลาดในประเทศเมียนมาร์ บริษัทได้เปิดทำการสาขาย่างกุ้งอย่างเป็นทางการเมื่อวันที่ 1 สิงหาคม 2559 ที่ผ่านมา


การจัดตั้ง บริษัท ทีซีซีซี เมียนมาร์ จำกัด

เพื่อให้เกิดความคล่องตัวในการประกอบธุรกิจปุ๋ยเคมีในประเทศเมียนมาร์ ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 6/2559 เมื่อวันที่ 14 กันยายน 2559 ได้อนุมัติการจัดตั้ง บริษัท ทีซีซีซี เมียนมาร์ จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบริษัทเพื่อดำเนินธุรกิจปุ๋ยเคมีอย่างเต็มรูปแบบในประเทศเมียนมาร์ โดยมีรายละเอียดดังนี้

ชื่อบริษัท : บริษัท ทีซีซีซี เมียนมาร์ จำกัด
ที่ตั้ง : ประเทศเมียนมาร์
ลักษณะธุรกิจ : จัดจำหน่ายปุ๋ยเคมีในประเทศเมียนมาร์
วันที่จัดตั้ง : 3 ตุลาคม 2559
ทุนจดทะเบียน : 12,500,000 ดอลล่าร์สหรัฐ
จำนวนหุ้น : 125,000 หุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 100 ดอลล่าร์สหรัฐ
โครงสร้างการถือหุ้น : บริษัทถือหุ้นจำนวนร้อยละ 99.99 ของหุ้นทั้งหมด

บริษัทได้เปิดเผยสารสนเทศต่อตลาดหลักทรัพย์ถึงรายละเอียดของการลงทุนรายการนี้แล้ว ทั้งนี้ ขนาดการลงทุนในบริษัทย่อยดังกล่าวไม่ถึงเกณฑ์ที่จะต้องปฏิบัติตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ.20/2551 เรื่อง หลักเกณฑ์ในการทำรายการที่มีนัยสำคัญที่เข้าข่ายเป็นการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งทรัพย์สิน และประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง การเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ พ.ศ. 2547

ในปี 2558 บริษัทมีพัฒนาการที่สำคัญดังนี้

การจำหน่ายหุ้นของบริษัทย่อย

วันที่ 1 เมษายน 2558 บริษัทได้ดำเนินการจำหน่ายเงินลงทุนในหุ้นสามัญของบริษัทย่อยของบริษัท 3 บริษัท คือ บริษัท เอ็มซี อินดัสเทรียล เคมิคัล จำกัด (“MCIC”) บริษัท เอ็มซี พลาสติก จำกัด (“MCP”) และ บริษัท เอ็มซี โซลเว้นท์ จำกัด (“MCS”) ให้แก่นิติบุคคล 2 ราย ตามมติคณะกรรมการบริษัทในวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2558 เป็นมูลค่ารวมทั้งสิ้น 240,000,000 บาท รายการจำหน่ายเงินลงทุนในครั้งนี้ส่งผลให้บริษัทไม่เป็นผู้ถือหุ้นของ MCIC MCP และ MCS อีกต่อไปและสูญเสียสัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท เซ็นทราปิค (ประเทศไทย) จำกัด และบริษัท เมโทร แทน จำกัด ซึ่งบริษัทเคยถือหุ้นผ่าน MCIC อย่างไรก็ตาม หลังจากการจำหน่ายเงินลงทุนนี้แล้ว บริษัทยังคงมีสัดส่วนการถือหุ้นทางตรงในบริษัท เซ็นทราปิค (ประเทศไทย) จำกัด ซึ่งคิดเป็นร้อยละ 49 เหตุผลจากการจำหน่ายเงินลงทุนดังกล่าวคือ บริษัทย่อยได้แก่ MCIC MCS และ MCP มีธุรกิจที่แตกต่างจากธุรกิจหลักของบริษัทและไม่มีความเกื้อหนุนกันในเชิงธุรกิจ ผู้บริหารและคณะกรรมการบริษัทจึงเห็นควรที่จะจำหน่ายเงินลงทุนในบริษัทย่อย นอกจากนี้การจำหน่ายบริษัทย่อย ยังก่อให้เกิดผลดีแก่บริษัทที่จะสามารถมุ่งเน้นไปที่การบริหารธุรกิจหลักของบริษัทได้มากขึ้น รวมทั้งยังสามารถลดต้นทุนด้านการบริหารจัดการบริษัทย่อยให้กับบริษัทได้อีกด้วย

รายการดังกล่าวจัดเป็นรายการจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ของบริษัทและบริษัทได้เปิดเผยสารสนเทศต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยตามประกาศและข้อกำหนดที่เกี่ยวข้องแล้ว


รางวัลบริษัทจดทะเบียนยอดเยี่ยมในกลุ่มอุตสาหกรรมสินค้าอุตสาหกรรม

บริษัทได้รับรางวัล บริษัทจดทะเบียนยอดเยี่ยมปี 2558 ในกลุ่มอุตสาหกรรมสินค้าอุตสาหกรรม จัดโดยวารสารการเงินธนาคาร เป็นการวิเคราะห์ทางธุรกิจของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรพย์แห่งประเทศไทยที่มีมูลค่าตลาดหลักทรัพย์ (Market Capitalization) สูงสุด 300 อันดับแรกและบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ MAI จำนวน 81 บริษัท ที่มีผลประกอบการที่แสดงกำไร โดยใช้ข้อมูลจากตลาดหลักทรัพย์ ณ สิ้นปี 2557 เกณฑ์การพิจารณาวัดจากปัจจัย 3 ด้านด้วยกันคือ ขนาดของบริษัท ความสามารถในการแสวงหากำไร และผลตอบแทนต่อการลงทุน

t="" />

มาตรฐาน ISO 14001 : 2004

ในปี 2558 โรงงานนครหลวงของบริษัทได้รับการรับรองมาตรฐาน ISO 14001 : 2004 ซึ่งเป็นมาตรฐานระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม (Environmental Management System) ที่ได้รับการยอมรับมากที่สุดจากหน่วยงานและองค์กรทั่วโลก โดยเป็นการจัดการทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมไปพร้อมกับการพัฒนาธุรกิจ และเน้นเรื่องของการป้องกันมลพิษและรักษาสิ่งแวดล้อมเป็นหลัก เพื่อช่วยลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม รวมถึงสามารถลดต้นทุนการผลิตในธุรกิจได้ด้วย