ความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อม

ความปลอดภัย

บริษัทให้ความสำคัญต่อทุกขั้นตอนการดำเนินงาน ตั้งแต่การผลิต การบรรจุ และการจัดจำหน่าย รวมทั้งความปลอดภัยของพนักงานซึ่งเป็นสิ่งที่บริษัทให้ความสำคัญเป็นอย่างยิ่ง โดยมุ่งหวังให้พนักงานทุกคนมีสุขภาพร่างกายแข็งแรง มีสุขอนามัยที่ดี และทำงานในสภาพแวดล้อมที่ปลอดภัย

บริษัทจึงใส่ใจอย่างยิ่งที่จะดูแลตรวจสอบทุกกระบวนการผลิตและขั้นตอนทำงาน ลดปัจจัยเสี่ยงที่อาจจะก่อให้เกิดอุบัติเหตุจากขั้นตอนการปฏิบัติงาน รวมทั้งผลกระทบต่อสุขภาพอนามัยของพนักงานให้น้อยที่สุด โดยมีการนำมาตรฐานความปลอดภัยในระดับสากลมาใช้กำกับดูแลด้านความปลอดภัยอย่างจริงจัง นอกจากนี้บริษัทยังพัฒนานวัตกรรมเพื่อนำมาช่วยลดความเสี่ยงในการทำงานอย่างต่อเนื่อง พร้อมกับส่งเสริมให้หัวหน้างานและผู้บริหารเป็นผู้นำด้านความปลอดภัย เพื่อสร้างวัฒนธรรมความปลอดภัยให้เป็นวัฒนธรรมองค๋กร

สิ่งแวดล้อม

บริษัทมุ่งมั่นที่จะเป็นทางเลือกอันดับแรกของเกษตรกรในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ด้วยการส่งมอบผลิตภัณฑ์ และการบริการที่มีคุณภาพ บริษัทยังให้ความสำคัญต่อการสร้างสรรค์นวัตกรรม ซึ่งสามารถขับเคลื่อนธุรกิจให้เติบโตอย่างต่อเนื่องและยังยืน โดยมุ่งเน้นกระบวนการผลิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมและเป็นสมาชิกที่ดีของสังคมตามพันธกิจของบริษัท บริษัทจึงได้กำหนดนโยบายเพื่อให้เกิดการปฏิบัติที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล มุ่งหวังที่จะส่งมอบสิ่งแวดล้อมที่ดีแก่ลูกหลานในอนาคต ดังนั้น บริษัทจึงมีมาตรการป้องกัน ควบคุม ตรวจสอบอย่างเข้มงวดให้สอดคล้องกับกฎหมายและระเบียบข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง

นอกจากนั้น บริษัทไม่หยุดยั้งที่จะพัฒนากระบวนการผลิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม โดยการนำเทคโนโลยีใหม่มาใช้เพื่อการอนุรักษ์พลังงาน ทรัพยากรธรรมชาติ และการลดมลภาวะ ตั้งแต่กระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง การผลิต จนกระทั่งกระบวนการส่งมอบให้กับลูกค้า เพื่อดำเนินธุรกิจให้เติบโตอย่างยั่งยืนควบคู่ไปกับการพัฒนาชุมชน สังคม และสิ่งแวดล้อม

จากการดำเนินการตามแนวนโยบายดังกล่าว บริษัทได้รับรางวัลและใบรับรองมาตรฐานการจัดการด้านสิ่งแวดล้อม ดังนี้

  • ได้รับการรับรองมาตรฐานระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม ISO 14001 : 2015
  • ได้รับการรับรองอุตสาหกรรมสีเขียว ระดับ 4 “วัฒนธรรมสีเขียว” โดยกระทรวงอุตสาหกรรม (Green Factory Level 4)
  • ได้รับการรับรองมาตรฐานความรับผิดชอบต่อสังคมของกรมโรงงานอุตสาหกรรม (CSR-DIW Continuous)
ส่งเรื่องร้องเรียน