อาชีวอนามัย ความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อม

นโยบายอาชีวอนามัย ความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อม

บริษัท ไทยเซ็นทรัลเคมี จำกัด (มหาชน) ดำเนินธุรกิจทางด้านผู้ผลิตและจำหน่ายปุ๋ยเคมี ตระหนักถึงความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อม ความปลอดภัยและสุขภาพอนามัยของพนักงาน จึงได้นำระบบการจัดการด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัย (ISO 45001) และระบบการจัดการด้านสิ่งแวดล้อม (ISO 14001) มาดำเนินการภายในบริษัทฯ โดยผู้บริหาร พนักงานผู้รับเหมาและผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องทุกคนมีหน้าที่รับผิดชอบตามแนวทางปฏิบัติ ดังต่อไปนี้

เรามุ่งมั่นที่จะ :

 • ปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ มาตรฐานและข้อกำหนดอื่นๆ ขององค์กรด้านอาชีวอนามัย ความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อม เพื่อให้บรรลุตามที่ได้ตกลงไว้กับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอย่างเคร่งครัด
 • ดำเนินกิจกรรมเพื่อลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม ได้แก่ การจัดการมลพิษทางอากาศ, การจัดการมลพิษทางน้ำ, การอนุรักษ์พลังงาน โดยมุ่งเน้นการป้องกันมลพิษที่แหล่งกำเนิด เพื่อปกป้องและมุ่งสู่ธุรกิจที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน
 • กำจัดและลดความเสี่ยงในทุกกิจกรรม โดยการปรับปรุงเครื่องจักร กระบวนการผลิต ขั้นตอนการดำเนินงาน ตลอดจนการนำเทคโนโลยีที่เหมาะสมมาใช้ เพื่อให้มั่นใจว่าสถานที่ทำงานเกิดความปลอดภัยและน่าอยู่น่าทำงานต่อพนักงาน ผู้รับเหมารวมทั้งผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง
 • ดำเนินการจัดทำ ปรับปรุงวัตถุประสงค์และเป้าหมายด้านอาชีวอนามัย ความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อมให้สอดคล้องกับลักษณะอันตรายและความเสี่ยงระดับปานกลางขึ้นไป รวมทั้งประเด็นปัญหาสิ่งแวดล้อมที่มีนัยสำคัญให้ครอบคลุมทุกกิจกรรมตามคู่มือการจัดการอาชีวอนามัย ความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อม อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง
 • สนับสนุน ส่งเสริมและพัฒนาพนักงาน ผู้รับเหมารวมทั้งผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องตระหนัก และปฏิบัติตามมาตรฐานด้านอาชีวอนามัย ความปลอดภัย และสิ่งแวดล้อม
 • ให้คำปรึกษาและส่งเสริมให้เกิดการมีส่วนร่วมของพนักงาน ผู้รับเหมารวมทั้งผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องในการดำเนินงานด้านอาชีว อนามัย ความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อม
 • ดำเนินการสื่อสารนโยบาย ผลการดำเนินงานและประสิทธิผลด้านอาชีวอนามัย ความปลอดภัย และสิ่งแวดล้อมให้แก่พนักงาน ผู้รับเหมารวมทั้งผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง
 • ทำการทบทวนนโยบายอาชีวอนามัย ความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อม อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง เพื่อให้มั่นใจว่านโยบาย ยังมีความเหมาะสมต่อการดำเนินงานของบริษัทฯ
 • พัฒนาและปรับปรุงระบบการจัดการด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัย (ISO 45001) และระบบการจัดการด้านสิ่งแวดล้อม (ISO 14001) อย่างต่อเนื่อง

ความปลอดภัย

บริษัทให้ความสำคัญต่อทุกขั้นตอนการดำเนินงาน ตั้งแต่การผลิต การบรรจุ และการจัดจำหน่าย รวมทั้งความปลอดภัยของพนักงานซึ่งเป็นสิ่งที่บริษัทให้ความสำคัญเป็นอย่างยิ่ง โดยมุ่งหวังให้พนักงานทุกคนมีสุขภาพร่างกายแข็งแรง มีสุขอนามัยที่ดี และทำงานในสภาพแวดล้อมที่ปลอดภัย

บริษัทจึงใส่ใจอย่างยิ่งที่จะดูแลตรวจสอบทุกกระบวนการผลิตและขั้นตอนทำงาน ลดปัจจัยเสี่ยงที่อาจจะก่อให้เกิดอุบัติเหตุจากขั้นตอนการปฏิบัติงาน รวมทั้งผลกระทบต่อสุขภาพอนามัยของพนักงานให้น้อยที่สุด โดยมีการนำมาตรฐานความปลอดภัยในระดับสากลมาใช้กำกับดูแลด้านความปลอดภัยอย่างจริงจัง นอกจากนี้บริษัทยังพัฒนานวัตกรรมเพื่อนำมาช่วยลดความเสี่ยงในการทำงานอย่างต่อเนื่อง พร้อมกับส่งเสริมให้หัวหน้างานและผู้บริหารเป็นผู้นำด้านความปลอดภัย เพื่อสร้างวัฒนธรรมความปลอดภัยให้เป็นวัฒนธรรมองค๋กร

สิ่งแวดล้อม

บริษัทมุ่งมั่นที่จะเป็นทางเลือกอันดับแรกของเกษตรกรในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ด้วยการส่งมอบผลิตภัณฑ์ และการบริการที่มีคุณภาพ บริษัทยังให้ความสำคัญต่อการสร้างสรรค์นวัตกรรม ซึ่งสามารถขับเคลื่อนธุรกิจให้เติบโตอย่างต่อเนื่องและยังยืน โดยมุ่งเน้นกระบวนการผลิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมและเป็นสมาชิกที่ดีของสังคมตามพันธกิจของบริษัท บริษัทจึงได้กำหนดนโยบายเพื่อให้เกิดการปฏิบัติที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล มุ่งหวังที่จะส่งมอบสิ่งแวดล้อมที่ดีแก่ลูกหลานในอนาคต ดังนั้น บริษัทจึงมีมาตรการป้องกัน ควบคุม ตรวจสอบอย่างเข้มงวดให้สอดคล้องกับกฎหมายและระเบียบข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง

นอกจากนั้น บริษัทไม่หยุดยั้งที่จะพัฒนากระบวนการผลิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม โดยการนำเทคโนโลยีใหม่มาใช้เพื่อการอนุรักษ์พลังงาน ทรัพยากรธรรมชาติ และการลดมลภาวะ ตั้งแต่กระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง การผลิต จนกระทั่งกระบวนการส่งมอบให้กับลูกค้า เพื่อดำเนินธุรกิจให้เติบโตอย่างยั่งยืนควบคู่ไปกับการพัฒนาชุมชน สังคม และสิ่งแวดล้อม

จากการดำเนินการตามแนวนโยบายดังกล่าว บริษัทได้รับรางวัลและใบรับรองมาตรฐานการจัดการด้านสิ่งแวดล้อม ดังนี้

 • ได้รับการรับรองมาตรฐานระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม ISO 14001 : 2015
 • ได้รับการรับรองอุตสาหกรรมสีเขียว ระดับ 4 “วัฒนธรรมสีเขียว” โดยกระทรวงอุตสาหกรรม (Green Factory Level 4)
 • ได้รับการรับรองมาตรฐานความรับผิดชอบต่อสังคมของกรมโรงงานอุตสาหกรรม (CSR-DIW Continuous)
ส่งเรื่องร้องเรียน