ข้อมูลสำคัญทางการเงิน

รายได้รวม

กำไรเบ็ดเสร็จรวม
ส่วนที่เป็นของบริษัทใหญ่

สินทรัพย์รวม

จุดสำคัญทางการเงินของ บริษัท ไทยเซ็นทรัลเคมี จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

หน่วย: 1,000 บาท

2562 2563 2564
รายได้จากการขายและบริการ 8,814,592 9,434,302 12,087,225
รายได้รวม 8,920,971 9,542,416 12,211,275
กำไร(ขาดทุน) ขั้นต้น 1,791,016 2,436,810 2,446,624
กำไร (ขาดทุน) สุทธิ 939,379 1,490,382 1,603,065
กำไรสุทธิส่วนที่เป็นของบริษัทใหญ่ 922,294 1,472,325 1,578,674
กำไรเบ็ดเสร็จรวม 902,108 1,492,859 1,619,110
กำไรเบ็ดเสร็จรวมส่วนที่เป็นของบริษัทใหญ่ 885,549 1,474,392 1,595,047
กำไร (ขาดทุน) ต่อหุ้น (บาท) 1.58 2.52 2.7
เงินปันผลต่อหุ้น (บาท) * 1.50 1.10 1.8
สินทรัพย์รวม 11,031,933 12,147,231 12,809,832
หนี้สินรวม 1,098,541 1,381,009 1,494,748
ส่วนของผู้ถือหุ้น 9,933,392 10,766,222 11,315,084
ส่วนของบริษัทใหญ่ 9,841,474 10,672,680 11,215,242
มูลค่าหุ้น (บาท) 3.00 3.00 3.00
จำนวนหุ้น (พันหุ้น) 584,714 584,714 584,714
มูลค่าตามบัญชีต่อหุ้น (บาท) 16.83 18.25 19.18

หมายเหตุ:

* เงินปันผลต่อหุ้นจ่ายจากผลประกอบการในปีที่ผ่านมา