ข้อมูลสำคัญทางการเงิน

รายได้รวม

กำไรเบ็ดเสร็จรวมส่วนที่เป็นของบริษัทใหญ่

สินทรัพย์รวม

จุดสำคัญทางการเงินของ บริษัท ไทยเซ็นทรัลเคมี จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

หน่วย: 1,000 บาท

2560 2561 2562
รายได้จากการขายและบริการ 11,539,822 10,322,057 8,814,592
รายได้รวม 11,653,011 10,457,475 8,920,971
กำไร(ขาดทุน) ขั้นต้น 2,999,992 2,285,708 1,791,016
กำไร (ขาดทุน) สุทธิ 1,947,123 1,349,544 939,379
กำไรสุทธิส่วนที่เป็นของบริษัทใหญ่ 1,932,399 1,331,139 922,294
กำไรเบ็ดเสร็จรวม 1,906,220 1,348,311 902,108
กำไรเบ็ดเสร็จรวมส่วนที่เป็นของบริษัทใหญ่ 1,891,726 1,330,185 885,549
กำไร (ขาดทุน) ต่อหุ้น (บาท) 3.30 2.28 1.58
เงินปันผลต่อหุ้น (บาท) * 3.20 2.00 1.50
สินทรัพย์รวม 11,197,972 11,127,353 11,031,933
หนี้สินรวม 1,437,262 1,200,623 1,098,541
ส่วนของผู้ถือหุ้น 9,760,710 9,926,730 9,933,392
ส่วนของบริษัทใหญ่ 9,672,239 9,832,996 9,841,474
มูลค่าหุ้น (บาท) 3.00 3.00 3.00
จำนวนหุ้น (พันหุ้น) 584,714 584,714 584,714
มูลค่าตามบัญชีต่อหุ้น (บาท) 16.54 16.82 16.83

หมายเหตุ:

* เงินปันผลต่อหุ้นจ่ายจากผลประกอบการในปีที่ผ่านมา