ข้อมูลสำคัญทางการเงิน

รายได้รวม

กำไรเบ็ดเสร็จรวมส่วนที่เป็นของบริษัทใหญ่

สินทรัพย์รวม

จุดสำคัญทางการเงินของ บริษัท ไทยเซ็นทรัลเคมี จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

หน่วย: 1,000 บาท

2561 2562 2563
รายได้จากการขายและบริการ 10,322,057 8,814,592 9,434,302
รายได้รวม 10,457,475 8,920,971 9,542,416
กำไร(ขาดทุน) ขั้นต้น 2,285,708 1,791,016 2,436,810
กำไร (ขาดทุน) สุทธิ 1,349,544 939,379 1,490,382
กำไรสุทธิส่วนที่เป็นของบริษัทใหญ่ 1,331,139 922,294 1,472,325
กำไรเบ็ดเสร็จรวม 1,348,311 902,108 1,492,859
กำไรเบ็ดเสร็จรวมส่วนที่เป็นของบริษัทใหญ่ 1,330,185 885,549 1,474,392
กำไร (ขาดทุน) ต่อหุ้น (บาท) 2.28 1.58 2.52
เงินปันผลต่อหุ้น (บาท) * 2.00 1.50 1.10
สินทรัพย์รวม 11,127,353 11,031,933 12,147,231
หนี้สินรวม 1,200,623 1,098,541 1,381,009
ส่วนของผู้ถือหุ้น 9,926,730 9,933,392 10,766,222
ส่วนของบริษัทใหญ่ 9,832,996 9,841,474 10,672,680
มูลค่าหุ้น (บาท) 3.00 3.00 3.00
จำนวนหุ้น (พันหุ้น) 584,714 584,714 584,714
มูลค่าตามบัญชีต่อหุ้น (บาท) 16.82 16.83 18.25

หมายเหตุ:

* เงินปันผลต่อหุ้นจ่ายจากผลประกอบการในปีที่ผ่านมา