รู้จักเรา

บริษัท ไทยเซ็นทรัลเคมี จำกัด (มหาชน) ผู้ผลิตและจำหน่ายปุ๋ยเคมี ที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทย ภายใต้เครื่องหมายการค้า “หัววัว-คันไถ”, ตราเด็กน้อย, ตราสิงห์ และตราทีซีซีซี

ประเทศไทยเป็นประเทศเกษตรกรรม ประชากรส่วนใหญ่ประกอบอาชีพทางด้านเกษตรกรรมเป็นหลัก อันได้แก่การเพาะปลูกและเลี้ยงสัตว์ ในการเพาะปลูกพืชนั้น ปัจจัยสำคัญพื้นฐาน ประกอบด้วย ดิน น้ำ อากาศ และธาตุอาหารในดิน แต่การเพาะปลูกพืชเป็นระยะยาวและต่อเนื่องในผืนดินเดียวกัน ย่อมทำให้ธาตุอาหารในดินสูญเสียไป เนื่องจากได้ถูกพืชดูดซึมติดไปกับผลผลิต

ดังนั้น หากเกษตรกรต้องการให้ผลผลิตที่เพาะปลูก มีปริมาณมากและคุณภาพดีเป็นที่ต้องการของตลาด ทั้งภายในและต่างประเทศ จึงจำเป็นต้องนำความรู้ทางการเกษตรที่ทันสมัย อีกทั้งวิธีการบริหารและจัดการที่ดีมาใช้


นอกจากนี้เกษตรกรจะต้องเพิ่มธาตุอาหารเพื่อคืนความอุดมสมบูรณ์ให้กับดิน ซึ่งได้แก่การใส่ “ปุ๋ยเคมี”


บริษัท ไทยเซ็นทรัลเคมี จำกัด (มหาชน) เป็นบริษัทผู้ผลิตและจำหน่ายปุ๋ยเคมีมาเป็นเวลายาวนานรัฐบาลไทยโดยกระทรวงการคลังได้ร่วมทุนกับภาคเอกชน อันประกอบด้วย บริษัท ศรีกรุงวัฒนา จำกัด และบริษัท โซจิทซึ คอร์ปอเรชั่น (เดิมคือ บริษัท นิชโช อิวาย คอร์ปอเรชั่น จำกัด) และบริษัท เซ็นทรัลกล๊าส จำกัด (ปัจจุบัน เป็นที่ปรึกษาทางวิชาการและเทคนิคของบริษัท) ประเทศญี่ปุ่น ก่อตั้งบริษัท ไทยเซ็นทรัลเคมี จำกัด ขึ้นเมื่อวันที่ 6 มีนาคม 2516 ด้วยเงินทุนจดทะเบียนเริ่มแรก 120 ล้านบาท ซึ่งต่อมาบริษัทฯได้เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เมื่อเดือนตุลาคม 2534 ด้วยทุนจดทะเบียน 700 ล้านบาท และในปี 2536 บริษัทฯได้แปรสภาพเป็น “บริษัทมหาชน”

บริษัท ไทยเซ็นทรัลเคมี จำกัด (มหาชน) ก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 6 มีนาคม 2516 เป็นผู้ผลิตและจำหน่ายปุ๋ยเคมีที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทย มีมาตราฐานคุณภาพทัดเทียมกับปุ๋ยนำเข้าจากต่างประเทศ ซึ่งประกอบด้วยธาตุอาหารหลัก ธาตุอาหารรอง และธาตุอาหารเสริม ที่เหมาะสมกับการเจริญเติบโตของพืชชนิดต่างๆ ภายใต้เครื่องหมายการค้า “หัววัว-คันไถ” ซึ่งมีชื่อเสียงยาวนานมากกว่า 4 ทศวรรษ

ปี พ.ศ. 2519 บริษัทได้ก่อตั้งโรงงานแห่งแรก “โรงงานพระประแดง” ตั้งอยู่ที่ อำเภอพระสมุทรเจดีย์ จังหวัดสมุทรปราการ ซึ่งสามารถผลิตปุ๋ยปีละ 850,000 เมตริกตัน และมีคลังสินค้าที่สามารถเก็บวัตถุดิบได้ 100,000 เมตริกตัน นอกจากนั้นยังมีท่าเรือขนาดใหญ่ที่มีความยาว 310 เมตร หน้าท่าลึก 8.4 เมตร (27 ฟุต) จากระดับน้ำทะเลต่ำสุด สามารถเทียบเรือเดินสมุทรขนาดใหญ่ 20,000-25,000 เมตริกตัน ได้พร้อมกัน 2 ลำ ทำให้ความสามารถในการขนถ่ายวัตถุดิบสำหรับกระบวนการผลิตได้ถึงวันละ 6,000 เมตริกตัน


บริษัทมีโรงงานผลิตปุ๋ยเคมีที่มีขนาดใหญ่ ได้มาตรฐานและทันสมัย 2 แห่ง มีกำลังการผลิตปีละ 1.2 ล้านเมตริกตัน


ปี พ.ศ. 2539 บริษัทได้ก่อตั้งโรงงานแห่งที่สอง “โรงงานนครหลวง” ตั้งอยู่ที่อำเภอนครหลวง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา โดยมีกำลังการผลิตปุ๋ยปีละ 350,000 เมตริกตัน มีคลังสินค้าที่สามารถเก็บวัตถุดิบได้ 90,000 เมตริกตัน นอกจากนี้ยังมีท่าเรือที่มีความยาว 189 เมตร หน้าท่าลึก 5 เมตร (16 ฟุต) จากระดับน้ำทะเลต่ำสุด สามารถเทียบเรือขนถ่ายสินค้าขนาด 500 – 2,500 เมตริกตัน ได้พร้อมกัน 3 ลำ อีกทั้งยังสามารถขนถ่ายวัตถุดิบรวมถึงสินค้านำเข้าต่างๆได้วันละ 4,000 เมตริกตัน

บริษัทได้เริ่มใช้ก๊าซธรรมชาติ (Natural Gas) ที่มีต้นทุนต่ำและก่อมลภาวะน้อยกว่าน้ำมันเตา เป็นเชื้อเพลิงทดแทนในกระบวนการผลิตปุ๋ยเคมี ซึ่งมีส่วนช่วยในการลดต้นทุนการผลิต และสามารถช่วยลดภาวะโลกร้อน โดยเริ่มใช้ที่โรงงานพระประแดงเป็นแห่งแรกในปี พ.ศ. 2550 และเริ่มใช้ที่โรงงานนครหลวงในปี พ.ศ. 2556

ในส่วนการควบคุมคุณภาพสินค้า ห้องปฏิบัติการทั้งสองโรงงานของบริษัทได้รับการรับรองมาตรฐานสากล ISO/IEC 17025:2005 ซึ่งมั่นใจได้ว่าค่าธาตุอาหารของปุ๋ยเคมี มีคุณภาพและได้มาตรฐานสากล อีกทั้งทางโรงงานนครหลวงได้รับการรับรองให้เป็นห้องปฏิบัติการที่สามารถตรวจวิเคราะห์ปุ๋ยเคมีสำหรับขึ้นทะเบียนกรมวิชาการเกษตร และยังให้บริการวิเคราะห์ค่าธาตุอาหารของปุ๋ยเคมีแก่หน่วยงานหรือบุคคลภายนอกด้วย

ทั้งนี้ บริษัทให้ความสำคัญกับการพัฒนาธุรกิจ คุณภาพ ตลอดจนมาตราฐานในกระบวนการผลิตปุ๋ยเคมี เพื่อเพิ่มคุณภาพผลผลิตทางการเกษตรได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ และยกระดับคุณภาพชีวิตของเกษตรกรควบคู่ไปด้วยกัน