ข้อมูลเกี่ยวกับปุ๋ย

บริษัท ไทยเซ็นทรัลเคมี จำกัด (มหาชน) สามารถผลิตปุ๋ยเคมี (Chemical Fertilizer) ชนิดเม็ด (Granular) ที่มีคุณภาพได้มาตรฐานทัดเทียมกับปุ๋ยนำเข้าจากต่างประเทศ โดยบรรจุกระสอบละ 50 กิโลกรัม

ซึ่งประกอบด้วยธาตุอาหารหลัก คือ ไนโตรเจน (N), ฟอสฟอรัส (P2O5), โพแทสเซียม (K2O) และธาตุอาหารรอง เช่น แมกนีเซียม (MgO), กำมะถัน (S) เป็นต้น นอกจากนี้ยังมีธาตุอาหารเสริม เช่น โบรอน (B) สังกะสี (Zn), เหล็ก (Fe), แมงกานีส (Mn) ซึ่งจะทำให้พืชเจริญงอกงามมีผลผลิตดี ปริมาณและคุณภาพสูง อนึ่ง ปุ๋ยเคมี “ ตราหัววัว-คันไถ” ที่บริษัท ผลิตมีคุณภาพตามที่ได้ขึ้นทะเบียนไว้กับกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และเป็นที่นิยม แพร่หลายในพื้นที่เกษตรกรรมทั่วประเทศ นานกว่า 40 ปี การใช้ปุ๋ยเคมีให้ถูกสูตร ถูกอัตรา ถูกเวลา และถูกวิธีจะส่งผลให้ผลผลิตสูงและมีคุณภาพเป็นที่ต้องการของตลาด อีกทั้งเมื่อผลผลิตสูงก็จะส่งผลเป็นการเพิ่มพูนรายได้ให้กับเกษตรกรไทย และก่อให้เกิดผลดีแก่เศรษฐกิจโดยรวมของประเทศอีกด้วย

ในส่วนการควบคุมคุณภาพสินค้า ห้องปฏิบัติการทั้งสองโรงงานของบริษัทฯ ได้รับการรับรองมาตรฐานสากล ISO/IEC 17025:2005 ซึ่งมั่นใจได้ว่าค่าธาตุอาหารของปุ๋ยเคมี มีคุณภาพและได้มาตรฐานสากล อีกทั้งทางโรงงานนครหลวงได้รับการรับรองให้เป็นห้องปฏิบัติการที่สามารถตรวจวิเคราะห์ปุ๋ยเคมีสำหรับขึ้นทะเบียนกรมวิชาการเกษตร และยังให้บริการวิเคราะห์ค่าธาตุอาหารของปุ๋ยเคมีแก่หน่วยงานหรือบุคคลภายนอกด้วย

บริษัทฯ มีโรงงานผลิตปุ๋ยเคมี 2 แห่ง และได้รับการรับรองจากกระทรวงอุตสาหกรรมให้เป็นอุตสาหกรรมสีเขียว (Green Industry) ในระดับ 3 ซึ่งเราอยู่ในขั้นตอนดำเนินการเป็นระดับ 4 ในอนาคตอันใกล้นี้ โครงการอุตสาหกรรมสีเขียวนี้ เป็นการส่งเสริมโดยกระทรวงอุตสาหกรรม ซึ่งได้กำหนดไว้ 5 ระดับ เพื่อประเมินและรับรองโรงงานที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและสังคม

ส่วนปัจจัยสำคัญที่มีผลกระทบต่อโอกาสหรือข้อจำกัดการประกอบธุรกิจนั้นไม่มีเพราะทางราชการยังคงสนับสนุนการใช้ปุ๋ยเคมีของเกษตรกรอยู่