ใบสมัครงานออนไลน์

ขั้นตอนที่ 01 ข้อมูลส่วนตัว

บาท
ข้อมูลส่วนตัว
ซม.
กก.
รายชื่อสมาชิกในครอบครัว
บิดา
มารดา
คู่สมรส
บุตร 1
บุตร 2
บุตร 3

ขั้นตอนที่ 02 ระดับการศึกษา

ระดับการศึกษา
ทักษะทางด้านภาษา
โปรดระบุทักษะด้านภาษา เช่น "ไม่ดี", "ดี", "ดีเยี่ยม"
ประวัติการฝึกอบรม

ขั้นตอนที่ 03 ข้อมูลการทำงาน

ข้อมูลการทำงาน
1 ที่ทำงานล่าสุด
-
2 ที่ทำงานล่าสุด
-

เพิ่มเติม

3 ที่ทำงานล่าสุด
-

เพิ่มเติม

ขั้นตอนที่ 04 ข้อมูลด้านสุขภาพ

ข้อมูลด้านสุขภาพ

ขั้นตอนที่ 05 อื่นๆ

ข้อมูลทั่วไป

กรุณาระบุชื่อญาติหรือเพื่อนของคุณที่ TCCC หรือ บริษัท ย่อย (ถ้ามี)

บุคคลที่ติดต่อได้ในกรณีฉุกเฉิน

บุคคลอ้างอิง(เพิ่มเติม)นอกเหนือจากญาติหรืออดีตนายจ้าง
นโยบายการจ้าง
  1. บริษัท ไทยเซ็นทรัล เคมี จำกัด (มหาชน) มีนโยบายการจ้างอย่างเท่าเทียมกัน
  2. บริษัทฯ จะคัดเลือกและประเมินผู้สมัครจากการพิจารณาคุณสมบัติที่เหมาะสมกับ สายงานหรือตำแหน่ง รวมถึงความรู้และทัศนคติ บริษัทไม่มีนโยบายกีดกัน ทั้งผู้สมัครและพนักงานในด้านต่างๆ อาทิเช่น การกีดกันทางเชื้อชาติ สีผิว เพศและรสนิยมทางเพศ บรรพบุรุษ ศาสนา อายุ ความพิ
  3. บริษัทฯ จะไม่จ้างเด็กที่มีอายุต่ำกว่า 18 ปี
  4. บริษัทฯ ไม่มีนโยบายการจ้างญาติ เข้าทำงานในแผนกเดียวกัน หรือจ้างในตำแหน่งที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน ญาติในที่นี้หมายถึง คู่สมรส บิดา มารดา บุตร พี่น้อง หรือ คู่ที่อยู่กินร่วมกัน
  5. ก่อนการเริ่มงาน ผู้ที่ถูกคัดเลือกจะต้องผ่านการตรวจร่างกายก่อนเริ่มงานหรือขั้นตอนตามที่บริษัทฯกำหนด

(.gif / .jpg /.jpeg / .png)
(.doc / .docx /.pdf / .xls / .xlsx)