นโยบายการจ้าง

นโยบายการจ้าง

  1. บริษัท ไทยเซ็นทรัล เคมี จำกัด (มหาชน) มีนโยบายการจ้างอย่างเท่าเทียมกัน
  2. บริษัทฯ จะคัดเลือกและประเมินผู้สมัครจากการพิจารณาคุณสมบัติที่เหมาะสมกับ สายงานหรือตำแหน่ง รวมถึงความรู้และทัศนคติ บริษัทไม่มีนโยบายกีดกัน ทั้งผู้สมัครและพนักงานในด้านต่างๆ อาทิเช่น การกีดกันทางเชื้อชาติ สีผิว เพศและรสนิยมทางเพศ บรรพบุรุษ ศาสนา อายุ ความพิการ เงื่อนไขทางสุขภาพ การสมรส และ/หรือด้วยเหตุผลอื่นๆ
  3. บริษัทฯ จะไม่จ้างเด็กที่มีอายุต่ำกว่า 18 ปี
  4. บริษัทฯ ไม่มีนโยบายการจ้างญาติ เข้าทำงานในแผนกเดียวกัน และ/หรือจ้างในตำแหน่งที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน ญาติในที่นี้หมายถึง คู่สมรส บิดา มารดา บุตร พี่น้อง และ/หรือ คู่ที่อยู่กินร่วมกัน
  5. ก่อนการเริ่มงาน ผู้ที่ถูกคัดเลือกจะต้องผ่านการตรวจร่างกายก่อนเริ่มงานหรือขั้นตอนตามที่บริษัทฯ กำหนด