ข่าวและกิจกรรมความรับผิดชอบต่อสังคม

บมจ.ไทยเซ็นทรัลเคมีฯ สนับสนุนการศึกษา มุ่งหวังเยาวชนไทยเป็นกำลังสำคัญของชาติ มอบทุนการศึกษาประจำปี ให้แก่โรงเรียนในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

นายเรียวซุเกะ  โฮริ  (ที่ 5 จากซ้าย) และ นายสมรักษ์ ลิขิตเจริญพันธ์ (ที่ 3 จากซ้าย) เจ้าหน้าที่บริหารและผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่  พร้อมผู้บริหารและพนักงาน บริษัท ไทยเซ็นทรัลเคมี จำกัด (มหาชน) เป็นตัวแทนมอบทุนการศึกษาประจำปี 2560 ให้แก่ นักเรียนของโรงเรียนวัดเสด็จ (คุณ ศรีประเสริฐอุปถัมฐ์)  โรงเรียนวัดละมุด (ร.ส.พ.ราษฏร์บารุง) และ โรงเรียนวัดทองทรงธรรม  ในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา  รวมเป็นเงินจำนวนทั้งสิ้น300,000  บาท โดยมีคณาจารย์  ผู้ปกครอง และ นักเรียน เข้าร่วมพิธี ณ หัองประชุมโรงเรียนฯ ทั้งนี้บริษัทฯได้ตระหนักถึงความสำคัญในเรื่องการศึกษาของเยาวชนไทย โดยมีความมุ่งหวังให้นักเรียนทุกคนสามารถนำความรู้ที่ได้จากการศึกษาไปใช้พัฒนาตนเอง  แสดงความกตัญญูกตเวทีต่อบิดา มารดา ครู อาจารย์ ผู้มีพระคุณ และเป็นกำลังสำคัญของชาติต่อไป ซึ่งบริษัทฯถือเป็นกิจกรรมหลักที่ทำเป็นประจำต่อเนื่องในโอกาสมหามงคล เฉลิมพระชนมพรรษา ของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ (ในรัชกาลที่9) ของทุกปี