ข่าวและกิจกรรมความรับผิดชอบต่อสังคม

บมจ.ไทยเซ็นทรัลเคมีฯต้อนรับเกษตรกรเข้าเยี่ยมชม กระบวนการผลิตปุ๋ย เอ็นพีเค คอมปาวด์

บริษัท ไทยเซ็นทรัลเคมี จำกัด (มหาชน) ผู้ผลิตและจำหน่ายปุ๋ยเอ็นพีเค คอมปาวด์ ที่มีคุณภาพสูงและเป็นที่นิยมของเกษตรกรในประเทศไทยภายใต้ตราสินค้า หัววัว-คันไถ ร่วมกับร้านพรทิพย์การเกษตร อำเภอ หนองบัว จังหวัดนครสวรรค์ ให้การต้อนรับเกษตรกรจำนวน 80 ท่าน เข้าเยี่ยมชมโรงงาน เพื่อดูขั้นตอนกระบวนการผลิตและการควบคุมคุณภาพเพื่อให้ได้มาซึ่งสินค้าและบริการที่มีคุณภาพได้มาตรฐาน พร้อมทั้งสามารถเพิ่มผลผลิตให้แก่เกษตรกรไทย ที่โรงงานนครหลวง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา