ข่าวและกิจกรรมความรับผิดชอบต่อสังคม

บริษัท ไทยเซ็นทรัลเคมี จำกัด (มหาชน) ร่วมกับ ร้านวีระชัย จังหวัดอยุธยา จัดประชุมเกษตรกรเรื่อง "ปุ๋ยเคมี และธาตุอาหารข้าว" มุ่งเน้นการสร้างความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องตามหลักวิชาการ เกี่ยวกับการใช้ปุ๋ยเคมีอย่างถูกวิธี

บริษัท ไทยเซ็นทรัลเคมี จำกัด (มหาชน) ผู้ผลิตและจำหน่ายปุ๋ยเต็มสูตร ตราหัววัว-คันไถ ร่วมกับ ร้านวีระชัย อ.ลาดบัวหลวง จ.พระนครศรีอยุธยา จัดประชุมเกษตรกร เรื่อง "ปุ๋ยเคมี และธาตุอาหารข้าว" โดยมุ่งเน้นความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องตามหลักวิชาการ เกี่ยวกับการใช้ปุ๋ยเคมีอย่างถูกวิธี ซึ่งได้รับเกียรติจากผู้ช่วยศาสตราจารย์อดิศักดิ์ บ้วนกียาพันธุ์ อดีตอาจารย์ประจำภาควิชาโรคพืช คณะเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน มารับหน้าที่เป็นวิทยากร นอกจากนี้ทางบริษัทฯ ได้จัดกิจกรรมให้เกษตรกรเข้าเยี่ยมชมโรงงานนครหลวง เพื่อแบ่งปันความรู้เกี่ยวกับการผลิตปุ๋ยเคมี และการควบคุมคุณภาพสินค้าของบริษัทฯ ณ โรงงานนครหลวง อ.นครหลวง จ.พระนครศรีอยุธยา