ข่าวและกิจกรรมความรับผิดชอบต่อสังคม

บริษัทไทยเซ็นทรัลเคมีฯ รับมอบประกาศเกียรติคุณ สถานประกอบการสร้างเสริมสุขภาพระดับก้าวหน้า จากสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)

นายสมรัก ลิขิตเจริญพันธ์ (คนกลาง) เจ้าหน้าที่บริหารและผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ไทยเซ็นทรัลเคมี จำกัด (มหาชน) ผู้ผลิตและจำหน่ายปุ๋ยเคมีคุณภาพสูงในประเทศไทยภายใต้ตราสินค้า หัววัว-คันไถ รับมอบใบประกาศเกียรติคุณ สถานประกอบการสร้างเสริมสุขภาพระดับก้าวหน้า จากสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) โดยบริษัทฯได้ผ่านการพิจารณาตามเกณฑ์การประเมินในระดับก้าวหน้า ซึ่งประกอบด้วยการควบคุมปัจจัยลบ (บุหรี่ เหล้า) และการส่งเสริมปัจจัยบวก (อาหารที่ดีต่อสุขภาพ การออกกำลังกาย) ที่ส่งผลต่อภาวะ “สุขภาพดีมีสุข” ของพนักงานในองค์กร ทั้งนี้บริษัทฯให้ความสำคัญในการพัฒนา และส่งเสริมพนักงานในทุกมิติทั้งความรู้ ความสามารถ พร้อมการมีสุขภาพกาย-ใจที่ดี ซึ่งถือเป็นหนึ่งในพันธกิจหลักที่จะทำให้องค์กรบรรลุวิสัยทัศน์ “ที่หนึ่งในใจเกษตรกร”