ข่าว

บริษัท ไทยเซ็นทรัลเคมีฯ จัดงานประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563

บริษัท ไทยเซ็นทรัลเคมี จำกัด (มหาชน) (TCCC) บริษัทฯผู้ผลิตและจำหน่ายปุ๋ยเคมีรายใหญ่ในประเทศไทย ภายใต้ตราสินค้าหัววัว-คันไถ ตราสิงห์ ตราเด็กน้อย และตราทีซีซีซี ได้จัดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 ครั้งที่ 48 โดยมีนายโยชิฮิโระ ทามูระ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ (คนกลาง) เป็นประธานในที่ประชุม พร้อมด้วยคณะกรรมการ ผู้บริหาร และผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมโดยพร้อมเพรียงกัน ณ ห้อง Banyan Ballroom ชั้น 10 โรงแรม บันยันทรี กรุงเทพฯ ซึ่งได้เลื่อนการจัดประชุมจากกำหนดเดิมในเดือนมีนาคม เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของ COVID-19 โดยการจัดงานครั้งนี้อยู่ภายใต้มาตราการเรื่องความปลอดภัยและการป้องกันการแพร่ระบาดของ COVID -19 อย่างเคร่งครัด เพื่อให้ผู้เข้าร่วมประชุมมีความปลอดภัยมากที่สุด

จากผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 ที่ผ่านมา บริษัทมีกำไรสุทธิตามงบการเงินเฉพาะกิจการจำนวน 1,000.2 ล้านบาท โดยมติที่ประชุมคณะกรรมการเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับทราบการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล และได้จ่ายเงินปันผลแก่ผู้ถือหุ้นตั้งแต่เดือนเมษายน 2563 ในอัตราหุ้นละ 1.10 บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 643.2 ล้านบาท ซึ่งบริษัทฯมีความมุ่งมั่นในการพัฒนาสินค้าและการบริการอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้สามารถก้าวไปสู่การเป็นที่หนึ่งในใจเกษตรกรได้ในอนาคต